Naujienos

DR. INGOS HILBIG VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO UNIVERSITETE

29 d. – lapkričio 5 d.  Frankfurto prie Maino universitete viešėjo dr. Inga Hilbig, kuri baltistikos studentams ir kitiems akademinės bendruomenėms nariams skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių kasdienio gyvenimo kultūrą  „Lithuania and Lithuanians Today: Socio-Cultural Matters“.

Vizito metu buvo rengiami neformalūs susitikimai su Baltistikos instituto dėstytojais ir praktikantais, dalintasi gerąja patirtimi mokant lietuvių kalbos ir kultūros kaip svetimosios, vyko neformalus susitikimas-vakaras su vietos baltistikos studentais.

Hilbig-1  Hilbig_2

Dr. Inga Hilbig paskaita                                Po paskaitų prie baltistų „Stammtisch“ - nuolat užeigoje 

                                                              susitinkančios kompanijos stalo su Baltistikos instituto

                                                              studentais

Vaidos Našlėnaitės-Ebelhardt nuotraukos

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. GRASILDA BLAŽIENĖ LANKĖSI PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE

Lapkričio 1–9 d. akademikė Grasilda Blažienė iš Lietuvos edukologijos universiteto lankėsi Prahos Karolio universitete, kur skaitė paskaitų ciklą apie mokslinio darbo rašymo metodiką ir dvikalbių žodynų rašymą. Per seminarus vyko gyvos diskusijos ne tik darbų rašymo klausimais, bet buvo diskutuota ir apie čekų ir lietuvių žodynų, literatūros, kultūros ryšius. Vizito metu prof. dr. G. Blažienė su Baltistikos centro dėstytojais diskutavo apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą bei bendradarbiavimą lituanistikos srityje.

Čekijos valstybinis archyvas

Čekijos valstybinis archyvas

BC studento nuotrauka

Plačiau…

DR. VITOS IVANAUSKAITĖS-ŠEIBUTIENĖS IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

Spalio 22 – lapkričio 4 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyr. m. darb. dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė lankėsi Varšuvos universitete. Čia ji Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros baltistams perskaitė paskaitų ciklą „Lietuvių folkloras tradicinės bendruomenės gyvenime“. Vizito metu buvo perskaitytos šios paskaitos: „Tradicija, folkloras, bendruomenė“; „Metų ciklas: darbų ir švenčių folkloras“; „Žmogaus gyvenimo etapai ir šeimos tradicijos folklore; namų aplinka“; „Mirtis ir laidotuvės: bendruomeninės apeigos, su jomis susijęs folkloras“; „Folkloras šiuolaikiniame gyvenime“. Folklorinė lietuvių kūryba (dainos, pasakojamoji tautosaka, smulkioji tautosaka ir kt.) buvo pateikiama ir aptariama orientuojantis į visuminį folklorinės kultūros suvokimą, laikant ją integralia ir neatsiejama tradicinės bendruomenės gyvenimo kasdienybės ir švenčių dalimi. Paskaitų klausytojai supažindinti su bendraisiais lietuvių folkloro bruožais: aptarti žanrai, apeigiškumas, ir istoriškumas, paplitimas, svarbiausieji rinkimo ir tyrimo istorijos momentai.

paskaita varšuvos universitete

Dr. Vitos Ivanauskaitės-Šeibutienės paskaita

Agnieszkos Emilios Rembiałkowskos nuotrauka

Plačiau…

DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

Spalio 22 - 29 d. VU Baltistikos katedros docentas dr. Vytautas Rinkevičius viešėjo Latvijos universiteto lituanistikos centre ir skaitė paskaitų ciklą „Prūsų kalba“, per kurį supažindino studentus su pagrindiniais žinomais ir neseniai atrastais prūsų kalbos paminklais, tarmėmis, svarbiausiomis gramatikos ir leksikos ypatybėmis, santykiu su kitomis baltų kalbomis, kalbos atgaivinimo idėjomis. Vizito metu taip pat buvo aptartos tolimesnės Vilniaus universiteto Baltistikos katedros ir Latvijos universiteto Lituanistikos centro bendradarbiavimo perspektyvos.

Rinkevičius-1

Dr. Vytautas Rinkevičius Latvijos universiteto lituanistikos centre

Asmeninio archyvo nuotrauka

Plačiau…

DR. MINDAUGO KVIETKAUSKO IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyr. m. d. Mindaugas Kvietkauskas 2017 m. spalio 19–31 d. lankėsi Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centre. Vizito metu lektorius perskaitė paskaitų ciklą lenkų k. „Daugiakalbė literatūra Lietuvoje 1904–1940“ (paskaitos: „Daugiakalbės Vilniaus literatūros panorama XX a. pradžioje“, „Urbanistinė polifonija Vilniaus literatūros kūriniuose prieš Pirmąjį Pasaulinį karą“, „Tarpukario Vilniaus avangardas“, „Daugiakalbis modernizmas tarpukario Kaune“). Studentams demonstruotos skaidrės su vizualine medžiaga, pristatančia daugiakalbės literatūros kūrinius, autorius, tuometės Lietuvos modernizmo dailės kontekstus. Paskaitas lydėjo platūs komentarai ir diskusijos. Atskiri lituanistikos studentai konsultuoti konkrečiais jų rašomų akademinių darbų klausimais.

kvietkauskas  kvietkauskas 2

Dr. Mindaugo Kvietkausko paskaita

Tatjanos Vologdinos nuotraukos

Plačiau…

DOC. DR. VIJOLĖS VIŠOMIRSKYTĖS IŠ VDU VIZITAS PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE

Spalio 19-25 dienomis Prahos Karolio universiteto Baltistikos centre lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros dėstytoja doc. dr. Vijolė Višomirskytė. Universitetete ji skaitė studentams magistrantams paskaitą anglų kalba apie kultūrų dialogo ir tapatybės reprezentaciją Lietuvos autorių literatūroje „Dialogo (ne)įmanomumas ir jo reikalingumas grėsmės akivaizdoje: Beresnevičiaus ir Kunčiaus tekstai“, o kitoje paskaitoje su studentais kalbėjo apie lietuvių literatūros istorijos rašymo problemas ir pristatė metodinę studijų knyga „History of Lithuanian Culture“. Vizito metu doc. dr. Vijolė Višomirskytė dalyvavo lietuvių kalbos B1 lygio paskaitoje, po kurios paaiškėjo tam tikrų kalbos dėstymo skirtumų Lietuvos ir užsienio universitetuose, kuriuos aptarė su Prahos Karolio universiteto dėstytoja Geda Montvilaite-Sabaitiene. Galima tik pasidžiaugti, kad Prahos Karolio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Geda Montvilaitė-Sabaitienė skatina studentus versti lietuvių literatūros tekstus į čekų kalbą ir dalyvauti vertimų skatinimo programoje.

 vijolė 2   vijolė 1

Akimirkos iš dėst. Vijolės Višomirskytės paskaitų.

Geda Montvilaitės-Sabaitienės nuotraukos

Plačiau…

PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE LAPKRIČIO 8–9 d. VYKS TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „PRANCIŠKUS SKORINA IR JO PRAHOS BIBLIJA. DAUGIAKALBIS LDK KULTŪRINIS PAVELDAS IR ŠIANDIENA“

2017 m. lapkričio 8–9 d. Prahos Karolio universitete Čekijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir jo Prahos biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“. Konferencijos metu bus svarstoma LDK kultūrų ir kalbų kontaktai; kultūros palikimas šiandienos politiniame, kultūriniame gyvenime bei jo įprasminimas; konfesinė bei tautų sąveika; Šventojo rašto vertimai ir spauda LDK teritorijoje; senųjų bei naujųjų tekstų interpretacijos ir vertimo problemos ir iššūkiai bei kalbos dėstymai anuomet ir šiandien ir kitos svarbios temos.

Konferencijos tezės

Plačiau…

LEU STAŽAVOSI ATSTOVĖ IŠ ČERNOVCŲ UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO

Spalio 29 – lapkričio 4 dienomis į Lietuvos edukologijos universitetą trumpalaikio vizito buvo atvykusi Černovcų Nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė Aliona Shyba.

Vizito metu viešnia lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojų paskaitose, stebėjo doc. dr. Jurgos Trimonytės Bikelienės, doc. dr. Onos Petrėnienės paskaitas, pati skaitė paskaitas I kurso studentams. A. Shyba taip pat susitiko su  Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanu prof. dr. Gintautu Kundrotu, prodekanais, administracijos atstovais, konsultavosi su dėstytojais, dalijosi gerąja patirtimi. Viešnia aplankė LEU Lietuvių kalbos ir kultūros centrą, Lietuvių kalbos institutą ir kitas mokslo įstaigas, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto, kitose miesto bibliotekose.

2_Shyva

Alionos Shybos paskaita

Agnės Balzaitės nuotrauka

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROFESORIAUS DAINIAUS VAITIEKŪNO VIZITAS PARYŽIAUS NACIONALINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILZACIJŲ INSTITUTE (INALCO)

Spalio 16–22 d. Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto prodekanas, Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros prof. dr. Dainius Vaitiekūnas lankėsi Prancūzijoje, Paryžiaus nacionaliniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Šio instituto Baltistikos centro studentams (vadovė – doc. dr. Hélène de Penanros) profesorius skaitė paskaitų kursą apie XXI amžiaus literatūrą.

INALCO 1

Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas su BC atstovais

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

DR. ANTROS KLIAVINSKOS STAŽUOTĖ LIETUVOJE

Spalio 20-29 d. Lietuvoje lankėsi Rėzeknės technologijų akademijos Baltistikos centro dėstytoja Antra Kliavinska. Vizito metu ji viešėjo Kauno ir Vilniaus akademinėse institucijose.

Vytauto Didžiojo universitete spalio 20-21 d. A. Kliavinska dalyvavo tarptautiniame seminare „Multilingualism and threatened languages in the Baltic region“, skaitė paskaitas VDU Baltijos regiono kultūrų studijų programos IV kurso studentams temomis „Latgalos regionas: žmonės, kalbos, tradicijos“, „Lietuvių kultūros ženklai Latgaloje“, „Lietuvio įvaizdis latgaliečių tautosakoje“. Įvyko susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų, Lituanistikos katedros ir Letonikos centro dėstytojais ir mokslo darbuotojais, per kuriuos diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Rėzeknės technologijų akademijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje, aptarti bendrų publikacijų rengimo klausimai.

1               2

Diskusijos VDU kultūrų studijų katedroje.                    VDU Letonikos centre. Nuotraukoje A. Kliavinska ir

Iš kairės: L. Anglickienė, A. Kliavinska,                       Letonikos centro darbuotoja K. Vaisvalavičienė

D. Kielaitė ir G. Barkauskaitė

A. Zyko nuotraukos

Plačiau…

<< <Puslapis 10 iš 16> >>