Naujienos

DOC. DR. ERIKOS RIMKUTĖS IŠ VDU VIZITAS BRNO MASARYKO UNIVERSITETE

Gruodžio 1–8 d. Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos katedroje lankėsi doc. dr. Erika Rimkutė iš Vytauto Didžiojo universiteto, kuri skaitė paskaitas baltistikos programos magistrantams ir doktorantams. Doc. dr. E. Rimkutė studentams papasakojo apie dabartinės lietuvių kalbos žodžių morfeminės struktūros naujus kiekybinius tyrimus, pristatė lietuvių kalbos morfemikos žodynus, morfemikos duomenų bazę ir aiškino, kaip juos galima naudoti įvairiems tyrimams, atliekamiems per studijas. Kitoje paskaitoje dėstytoja papasakojo, kokios kalbos dalys yra dažniausios lietuvių kalbos skirtingose atmainose, funkciniuose stiliuose, su studentais diskutavo apie išryškėjusias ypatybes, ieškojo universalijų kitose kalbose. Taip pat doc. dr. E. Rimkutė pristatė, kaip pasiskirsčiuosios gramatinės kategorijos lietuvių kalbos tekstynuose, demonstravo automatinės morfologinės analizės priemones ir morfologiškai anotuotus tekstynus.

1-rimkute  2-rimkute

E. Rimkutė skaito paskaitą Brno Masaryko          Brno Masaryko universiteto baltistai magistrantai 

universiteto studentams.                                   ir doktorantai

Vaido Šeferio nuotraukos.

Plačiau…

DOC. DR. GIEDRIAUS JANAUSKO IŠ VDU VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

2017 m. lapkričio 27 – gruodžio 4 d. Helsinkio universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Giedrius Janauskas. Per vizitą doc. dr. G. Janauskas skaitė paskaitas „In between of the Baltic Sea States: Lithuanian Perspective“, „Formation of the Baltic Sea Region: Past, Reality, and Imagination of Future“, „National narrative(s) of the History of Lithuania: Challenges of the XXth century 100 years of history: Finland and Lithuania“ įvairių kursų Helsinkio universiteto Baltistikos studijų programos ir universiteto studentams. Per diskusijas buvo kelti klausimai apie Baltijos jūros regiono formavimosi ypatumus bei diskutuota apie Lietuvos užsienio politikos gaires. Taip pat doc. dr. G. Janauskas su Helsinkio universiteto Baltistikos studijų programos kuratorėmis prof. dr. Laimute Balode ir dėstytoja Aurelija Kaškelevičiene kalbėjosi apie glaudesnį Suomijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje, apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, aptartos bendrų projektų galimybės.

giedrius_6674

Paskaita Baltistikos studijų programos studentams

Aurelijos Kaškelevičienės nuotrauka

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. GRASILDA BLAŽIENĖ LANKĖSI PIZOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Lapkričio 28 d. – gruodžio 4 d. Pizos universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytoja prof. dr. Grasilda Blažienė. Vizito metu buvo skaitomas paskaitų ciklas Baltų kalbotyra Europos kontekste filologijos, literatūros ir lingvistikos studijų studentams, vesti seminarai apie vertimo teoriją ir praktiką. Buvo surengtas susitikimas su centro ir universiteto dėstytojais, per kurį aptarta klasikinės filologijos ir onomastikos mokslų ateitis, taip pat intensyviai diskutuota su prof. dr. Pietro U. Dini ir dr. Adriano Cerri apie baltistikos studijas ir jų ateitį Pizos universitete.

G. Blažienė Pizoje

G. Blažienė Pizoje

BC studento nuotrauka

Plačiau…

PROF. HABIL. DR. BONIFACO STUNDŽIOS STAŽUOTĖ BRNO MASARYKO UNIVERSITETE

Lapkričio 12–19 d. Brno Masaryko universiteto Bendrosios kalbotyros ir baltistikos instituto Baltistikos centre viešėjo Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesorius habil. dr. Bonifacas Stundžia. Jis instituto studentams ir dėstytojams anglų kalba skaitė paskaitų ciklus „Kirtis, priegaidė ir morfemų akcentinės savybės“, „Priesaginių vardažodžių kirčiavimo dėsningumai“ ir  „Lietuvių kalbos žodžių darybos sistema“, konsultavo Baltistikos centro lektorius, doktorantus ir studentus, su baltistikos studijų programos kuratoriumi doc. dr. Vaidu Šeferiu aptartė galimas magistro darbų ir daktaro disertacijų temas, tolimesnio bendradarbiavimo su VU Baltistikos katedra perspektyvas.

2017-11-15_Bonifacas  WP_20171114_Bonifacas

Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia Brno Masaryko universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

DOC. DR. AUDINGOS PELURITYTĖS–TIKUIŠIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE

Lapkričio 5–15 d. Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Audinga Peluritytė–Tikuišienė skaitė paskaitas baltistikos centro magistrantams ir doktorantams Prahos Karolio universitete. Mokslininkės paskaitų ciklus Prahoje lėmė Baltistikos seminaro darbų pobūdis – buvo skaitytos teminės paskaitos magistrantams ir doktorantams: „Lietuvių literatūros mokslo tyrimai šiandien“, „Šiuolaikinės lietuvių literatūros naujienos: įdomiausi autoriai“, kurie rašo mokslo darbus Baltistikos centre, ir teminės paskaitos magistrantams, kurie lanko Baltistikos centro paskaitas apie lietuvių, Rytų ir Vidurio Europos literatūras: „Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir meno kontekstai ankstyvuoju sovietmečiu, I dalis“, „Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir meno kontekstai ankstyvuoju sovietmečiu, II dalis“. Doc. dr. A. Peluritytė–Tikuišienė taip pat dalyvavo vizito metu šio centro organizuotoje konferencijoje „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandien“ (2017.11.08-09), kurioje skaitė pranešimą „Žodžio galia literatūroje ir šalia jos: sovietmečio pradžia Lietuvoje“.

Audinga1  Audinga2

Dr. Audinga Peluritytė–Tikuišienė Prahos Karolio universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

DOC. DR. AURELIJOS MYKOLAITYTĖS VIZITAS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO LIEPOJOS UNIVERSITETE

Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. Liepojos universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros docentė dr. Aurelija Mykolaitytė. Tai buvo trečiasis šios mokslininkės dėstymo vizitas Liepojoje, per kurį daugiausia buvo kalbėta apie šiuolaikinę lietuvių prozą. Paskaitos vyko latvių kalba, tad prasčiau lietuviškai mokantiems studentams nebuvo jokių kliūčių suprasti lektorę. Taip pat per paskaitas buvo pasitelkti vaizdo įrašai, kurie studentus skatino gilintis į lietuvių kalbą, išgirsti pačių autorių kūrybos interpretacijas. Per seminarus buvo analizuoti du šiuolaikinės lietuvių prozos tekstai: vienas – vyresniosios kartos rašytojo Romualdo Granausko, kitas – jaunosios kartos rašytojo Tomo Vaisetos. Su semiotinės (Algirdo Juliaus Greimo) ir fenomenologinės (Algio Mickūno) analizės pagrindais supažindinti studentai labai susidomėję ėmėsi aptarti prozos tekstus. Taigi per doc. dr. A. Mykolaitytės vizitą buvo koncentruotasi ne tik pildyti studentų žinias, bet ir siekta juos aktyviai įtraukti į literatūros teksto analizę.  

aurelija

Zanda Gūtmanė ir Aurelija Mykolaitytė su Liepojos universiteto studentais

BC studento nuotrauka

Plačiau…

AUKSĖS NOREIKAITĖS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

Lapkričio 21-28 dienomis Rėzeknės technologijų akademijos Švietimo, kalbų ir dizaino fakultete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja etnologė Auksė Noreikaitė, skaičiusi paskaitas filologams, kurie akademijoje mokosi lietuvių kalbos, bei latvių kalbos, literatūros ir istorijos mokytojo studijų programų studentams.

2  3

A. Noreikaitė skaito paskaitą „Lietuvių                 Diskusija su Rėzeknės technologijų akademijos 

etninio tapatumo raiška Lietuvos                         studentais apie įvairias lietuvių ir latvių 

ir Latvijos pasienyje“                                          švenčių tradicijas bei lietuviškų kūčiukų degustacija.

A. Kliavinskos ir R. Sinkevičiaus nuotraukos

Plačiau…

BUDAPEŠTO ETVEŠO LORANDO UNIVERSITETO DĖSTYTOJO RIČARDO PETKEVIČIAUS VIZITAS LIETUVOJE

Lapkričio 4–12 d. į Lietuvą trumpalaikio vizito iš Budapešto buvo atvykęs Etvešo Lorando universiteto Baltistikos centro lietuvių kalbos dėstytojas Ričardas Petkevičius. Lankydamasis Vilniaus universitete dėstytojas dalyvavo įvairiose veiklose.

pet 3  pet 5

Etvešo Lorando universiteto Baltistikos centro lietuvių kalbos dėstytojas Ričardas Petkevičius Vilniaus universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

LLTI MOKSLININKĖS DR. RADVILĖS RACĖNAITĖS VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

Lapkričio 12 – lapkričio 25 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Radvilė Racėnaitė lankėsi Varšuvos universitete. Čia ji Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros baltistams perskaitė paskaitų ciklą „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių mitologijoje“. Paskaitų metu studentai buvo supažindinti su pagrindiniais publikuotais lietuvių religijos ir mitologijos šaltiniais, žinomiausiais lietuvių mokslininkais mitologais ir jų tyrimais. Apžvelgti mirties vaizdiniai lietuvių mitologijoje: mirties atsiradimas, regimieji mirties pavidalai, mirties ženklai. Nagrinėtos mitinės gimimo ir vedybų sąsajos su lemties ir mirties problematika bei aptartos mitologinės likimo keitimo galimybės. Paskaitose informaciniais ir edukaciniais tikslais pasitelkta įvairi demonstracinė medžiaga: vaizdo įrašai, archyvinių mitologinės tautosakos tekstų pavyzdžiai, fotografijos, mitologinės tematikos lietuvių dailininkų kūriniai ir kt. Paskaitoms parengtos ir studentams persiųstos skaitytų paskaitų temas išsamiai pristatančios skaidrių prezentacijos, bibliografinė svarbiausių šaltinių ir tyrinėjimų medžiaga.

IMG_0512  IMG_0513  IMG_0516

Radvilės Racėnaitės paskaita Varšuvos universiteto baltistams

Joanos Tabor nuotraukos

Plačiau…

DR. JUSTYNOS PRUSINOWSKOS IŠ POZNANĖS ADOMO MICKEVIČIAUS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Lapkričio 7-16 d. Lietuvoje lankėsi Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Kalbotyros instituto Baltistikos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Justyna Prusinowska. Vilniuje J. Prusinowska dirbo bibliotekose, kur rinko medžiagą apie surinkimininkų judėjimą Mažojoje Lietuvoje, o surinktos medžiagos pagrindu parengė pranešimą tarptautinei konferencijai.

Justyna 1  

Konferencija „Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“ Lietuvos Respublikos Seime (su lekt. Ričardu Petkevičiumi ir dr. Daiva Vaišniene).

Vilmos Zubaitienės nuotrauka.

Plačiau…

<< <Puslapis 14 iš 22> >>