Naujienos

DR. GINOS HOLVOET VIZITAS SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS CENTRE

Liepos 2–9 d. Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vilniaus universiteto vyr. mokslo darbuotoja dr. Gina Holvoet, kuri per vizitą skaitė paskaitas apie Biblijos vertimo į nacionalines kalbas istoriją.

Per paskaitas ypatingą dėmesį skirdama Biblijos vertimams į lietuvių ir gruzinų kalbas, dr. G. Holvoet supažindino studentus su Krikščionybės Lietuvoje įvedimo istorija, raštijos pradžia ir pirmomis lietuvių kalba spausdintomis knygomis bei pagrindiniais vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat tyrėja nuodugniai aptarė pirmųjų Biblijos vertimų į lietuvių kalbą istoriją, analizavo vertimo metodiką ir aptarė atskirus vertimo pavyzdžius. Viena dr. G. Holvoet paskaita, kurioje buvo pristatyta raštijos Sakartvele pradžia, krikščionybės įvedimas Sakartvele ir pirmieji Biblijos vertimai gruzinų kalba, buvo rengti kartu su Sakartvelo lietuvių kalbos ir kultūros studentu Irakliu Dudauri, su kuriuo individualiai buvo dirbta ir jo dalinių studijų Vilniaus universitete metu.

1 sakar  6 sakar

Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centras

Nuotraukos BC studentų.

Plačiau…

DR. EWOS STRYCZYŃSKOS-HODYL VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Birželio 20–29 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Kalbotyros instituto Baltologijos skyriaus dėstytoja dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl. Vytauto Didžiojo universitete viešnia susitiko ir lituanistinėmis bei baltistinėmis temomis kalbėjo su dr. Jurgita Macijauskaite-Bonda, Maironio lietuvių literatūros muziejuje peržiūrėjo Juliaus Kaupo fondo medžiagą, susitiko su vyr. fondų saugotoja Reda Rėklyte, konsultavosi su Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Paplauskiene. Vilniuje dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl lankėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kur rinko medžiagą dėstomiems dalykams ir moksliniams tyrimams, dėl lietuvių tautosakos paveldo konsultavosi su Virginijumi Gasiliūnu ir doc. dr. Brone Stundžiene, Lietuvos literatūros ir meno archyve susitiko su vyr. archivare Jolita Dimbelyte-Mchichou.

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.     E. Stryczyńska-Hodyl VDU bibliotekoje

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos    E. Stryczyńska-Hodyl bibliotekoje

institute

Studento nuotrauka

Plačiau…

LEKTORĖS RAMUTĖS BINGELIENĖS VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO GOETHĖS UNIVERSITETE

Birželio 3–10 dienomis Frankfurto prie Maino Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute viešėjo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto lektorė Ramutė Bingelienė, kuri pakvietė instituto studentus ir kitus akademinės bendruomenės narius į interaktyvias paskaitas-seminarus, skirtus lietuvių kalbos vartojimo pragmatinei kompetencijai ugdyti.

Pirmojo susitikimo diskusijų objektu tapo vieno iš pamatinių kalbėjimo veiksmų – neigimo – pragmatika: buvo aptarta ne tik neigimo veiksmo gramatinė raiška lietuvių kalboje, bet ir pasidalyta įžvalgomis apie poleminę neigimo veiksmo prigimtį ir kontekstus, aparta neigiamųjų pasakymų polifoninė struktūra. Per antrąjį seminarą, skirtą vadinamajai „jausmų gramatikai ir pragmatikai“, apžvelgtos lietuvių kalbos teikiamos galimybės aprašyti džiaugsmo bei baimės jausmus, aptarta šių pasakymų gramatinė-pragmatinė specifika bei vartojimo kontekstai.

Per formalius ir neformalius susitikimus su studentais ir Instituto kolegomis ne tik dalytasi lietuvių kalbos mokymo patirtimi, bet ir siekta išsiaiškinti Instituto baltistikos studentų poreikius, diskutuota apie tai, kas paskatintų vietos baltistus ir indoeuropeistus rinktis studijuoti VU – atvykti dalinėms studijoms ar į trumpuosius Lituanistikos kursus. 

Bingeliene

Lektorė Ramutė Bingelienė Frankfurto prie Maino Goethės universitete

BC studento nuotrauka

Plačiau…

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS VIZITAS ČERNOVCŲ JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Birželio 6–12 d. Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre, kurio vadovė – Aliona Shyba, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros doc. dr. Jurga Bikelienė.

Per vizitą doc. dr. Jurga Bikelienė skaitė paskaitas apie lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą istoriją, vedė seminarus bei dalyvavo įvairiuose renginiuose, susitikimuose, per kuriuos pristatė Baltistikos centrų projektą – jo pradžią, dabartį ir ateities perspektyvas. Taip pat doc. dr. J. Bikelienė susitiko su universiteto prorektoriumi, fakulteto dekane, katedrų vedėjais, tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais, kurie aktyviai domisi vykdomu projektu.

Ukrainos Černovcų BC  Ukrainos Černovcų BC 3

Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre

Studento nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. SANITOS LAZDINIOS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Gegužės 26 – birželio 4 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Rėzeknės technologijų akademijos Švietimo, kalbų ir dizaino fakulteto Baltų filologijos tyrimų centro dėstytoja prof. dr. Sanita Lazdina. Trumpalaikio vizito metu Vytauto Didžiojo universitete viešnia susitiko su VDU Humanitarinių mokslų Lituanistikos katedros dėstytojais, mokslo darbuotojais ir aptarė studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Rėzeknės technologijų akademijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje bei dirbo VDU bibliotekoje. Vilniaus universitete prof. dr. Sanita Lazdina susitiko su prof. dr. Meilute Ramoniene ir dirbo VU bibliotekoje, kur rinko medžiagą straipsniui apie kalbos ugdymą Latvijoje Baltijos šalių kontekste.

S. Sazdina ir J. Macijauskaitė-Bonda VDU Leonido Donskio bibliotekoje

S. Lazdina ir J. Macijauskaitė-Bonda VDU Leonido Donskio bibliotekoje.

Studento nuotrauka

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO ATSTOVIŲ VIZITAS KAZACHSTANO ABAJAUS NACIONALIONIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Birželio 2–8 d. Kazachstano Abajaus nacionaliniame pedagoginiame universitete lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojos Vilma Leonavičienė ir Sofija Pivoriūnienė.

Per vizitą dėstytojos skaitė paskaitų ciklą Lietuvių kalbos kultūrinis, istorinis kontekstas ir vedė lietuvių kalbos seminarus (teksto supratimas, komunikacija, žodynas, fonetika, gramatika) pradedantiesiems ir pažengusiesiems studentams. V. Leonavičienė ir S. Pivoriūnienė studentams ir universiteto darbuotojams pristatė, kaip bendradarbiauja Lietuvos edukologijos universitetas su Kazachstano Abajaus nacionaliniu pedagoginiu universitetu, susitiko su fakulteto bendruomene, universiteto prorektoriumi, Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais bei aptarė Baltistikos centro plėtros idėjas.

Vizitas Kazachstano BC  Vizitas Kazachstano BC1

Kazachstano Abajaus nacionaliniame pedagoginiame universitete

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

ĮVYKO ANTROJI TARPTAUTINĖ PRANO SKARDŽIAUS KONFERENCIJA „TAUTA IR TAPATYBĖ KALBOJE“

2018 m. gegužės 25–27 d. Nidoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra. Dalyvavo mokslininkai iš užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų (Austrijos, Estijos, Lenkijos, Sakartvelo, Suomijos, Vokietijos) bei Lietuvos universitetų ir kitų mokslo institucijų.

Konferencijoje kviesta diskutuoti tokiomis temomis: tautos ir tautiškumo samprata, jos kaita ir atspindžiai kalboje; tautinių vertybių ir tautinės įvairovės raiška kultūroje, papročiuose, kalboje; tautinės vertybės ir tarmė; tapatybės paieškos įvairiais kalbos raidos tarpsniais; tautinio tapatumo apraiškos senuosiuose raštuose.

Kardelio_1  Kardelio_2

Konferencijos dalyviai

Prof. dr. Vytauto Kardelio nuotraukos

Plačiau…

LITUANISTINĖS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE

2017-2018 mokslo metų pavasario semestre VU Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros organizuojamose lituanistinėse studijose iš viso dalyvavo 30 studentų, iš kurių 10 atvyko pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002.

Tarp jų buvo po vieną studentą iš Rusijos (Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas), Vokietijos (Berlyno Humboldtų universitetas), Vengrijos (Budapešto Lorando Etvešo universitetas) ir Čekijos (Brno Masaryko universitetas), du – iš Sakartvelo (Sakartvelo technikos universitetas) ir net keturios studentės atvyko iš Lenkijos (Varšuvos universitetas). Švietimo mainų paramos fondas finansavo 8 studentų studijas, tai buvo studentai iš Gruzijos, Argentinos ir Lenkijos. Likę 12 kursų dalyvių – iš Šveicarijos, Rusijos, Ukrainos, Egipto, JAV, Japonijos, Prancūzijos, Ispanijos, Australijos –  už studijas mokėjo patys.

Pirmąją semestro dieną studentai pagal kalbos mokėjimo lygį buvo suskirstyti į keturias grupes ir kasdien po 4 ar 6 akademines valandas mokėsi lietuvių kalbos. Studijavę ne pradedančių grupėje turėjo galimybę lietuvių kalba klausyti teorinių paskaitų apie Lietuvos istoriją, etnokultūrą ir socialinį politinį gyvenimą. Semestro viduryje kursų dalyviai laikė vidurio testą, o gegužės pabaigoje visi sėkmingai išlaikė baigiamąjį egzaminą ir dalyvavo pažymėjimų įteikimo šventėje.

st_1ekskursija_biržai  st-3muziejus

Studentų darytose nuotraukose ekskursija į Biržus ir baigiamoji pažymėjimų įteikimo šventė.

Plačiau…

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTAI SĖKMINGAI BAIGĖ PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Lietuvos edukologijos universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ 23 Baltistikos centrų studentai sėkmingai baigė filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas, dalis jų atliko praktiką.

Keturis mėnesius nuo vasario 1 d. iki gegužės 31 d. LEU Humanitarinio ugdymo fakultete studijavo ir praktiką atliko 23 Baltistikos centrų studentai, atvykę iš Sakartvelo technikos universiteto, Lenkijos Vroclavo ir Varšuvos universitetų, Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto, Baltijos federalinio I. Kanto universiteto, Ukrainos Černovcų Nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centrų. Visi studentai išklausė semestro metu skaitytas paskaitas, kursus, sėkmingai baigė studijas, išlaikė egzaminus, gilino ne tik lietuvių kalbos žinias, tačiau dalyvavo ir daugybėje edukacinių programų.

STUDIJŲ UŽDARYMAS  STUDIJŲ UŽDARYMAS 1

Studijų uždarymas

Martyno Musteikio nuotraukos

Plačiau…

ČERNOVCŲ NACIONALINIO JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO ATSTOVĖS ALIONOS SHYBOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Gegužės 6–12 d. Lietuvos edukologijos universitete viešėjo Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė Aliona Shyba. Trumpalaikio vizito Lietuvos edukologijos universitete metu viešnia lankėsi LEU dėstytojų paskaitose, susitiko su Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros bei Anglų filologijos ir didaktikos katedros dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo užsieniečiams studentams patirtimi.

Pedagogė konsultavosi su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros dėstytojais ir lankėsi Signatarų namuose, Lietuvių kalbos institute. Daug naudingos informacijos savo vedamoms paskaitoms rado Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose. Vizito metu Aliona Shyba susitiko su projekto LEU dalies vadove dr. Jurga Trimonyte Bikeliene aptarė tolimesnes projekto veiklas, taip pat aptarė Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje.

A. SHYBOS VIZITAS  A. SHYBOS VIZITAS 1

Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė

Aliona Shyba Lietuvos edukologijos universitete

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

<< <Puslapis 2 iš 18> >>