Naujienos

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS DR. ŽIVILĖS NEDZINSKAITĖS VIZITAS POZNANĖS ADOMO MICKEVIČIAUS UNIVERSITETE

Birželio 2–9 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Živilė Nedzinskaitė lankėsi Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete, kur Baltologijos centro studentams skaitė paskaitų ciklą „Lotyniškoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūra“ („Naujausi sarbievistikos tyrimai Lietuvoje“, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės jėzuitų literatūros ypatumai: tarp tradicijos ir originalumo“). Studentams buvo parengta ir parodyta daug vaizdinės medžiagos.

Be paskaitų studentams, dr. Ž. Nedzinskaitė vedė seminarą visiems besidomintiems senąja Lietuvos literatūra, kuris vyko seminarų ciklo Bezkresy rėmuose. Seminaras „Naujausi XVII a. lotyniškos raštijos ir literatūros tyrimai Lietuvoje“ („Najnowsze badania litewskie nad XVII-wiecznym piśmiennictwem i literaturą łacińską“) vyko lenkų kalba, jame dalyvavo ne tik studentai, bet ir įvairių disciplinų dėstytojai. Po seminaro buvo diskutuota apie lotyniškos literatūros vietą ir reikšmę, jos įtaką tiek polonistikos, tiek lituanistikos raidai.

Per dr. Ž. Nedzinskaitės vizitą Baltologijos centro studentai buvo supažindinti su jiems beveik nežinomu kitakalbiu Lietuvos literatūros laikotarpiu – senąja XVII a. Lietuvos literatūra, rašyta lotynų ir lenkų kalbomis, ir naujausiais jos tyrimais, šios literatūros specifika ir reikšme, svarba Lietuvos literatūros raidai ir literatūrai lietuvių kalba. Seminare lenkų kalba apie naujausius senosios Lietuvos literatūros tyrimus sužinojo platesnė auditorija, kuri domisi Lietuvoje vykdomais šios srities tyrimais.

Nedzinskaite

Dr. Živilė Nedzinskaitė Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete

Iš asmeninio dr. Ž. Nedzinskaitės archyvo

Plačiau…

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS PROF. DR. BRIGITOS SPEIČYTĖS VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Gegužės 6–10 d. Lietuvos kultūros centre prie Paribio literatūrinės kultūros katedros Krokuvos Jogailaičių universitete lankėsi prof. dr. Brigita Speičytė Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros dėstytoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja, kuri skaitė paskaitas apie bendrą Lenkijos–Lietuvos literatūros ir kultūros paveldą.

Prof. dr. B. Speičytė skaitė paskaitas „Adomas Mickevičius lietuvių akimis: tarp kanonizacijos ir marginalizacijos“ („Adam Mickiewicz oczami Litwinów. Między kanonem a marginalizacją“), „Vienoje lentynoje su Milošu greta Lietuvos statuto. Liudvikas Adomas Jucevičius iš Česlovo Milošo poemos „Kur saulė teka ir kur leidžiasi“ („Na jednej półce z Miloszem, obok litewskich statutów. Ludwik Adam Jucewicz (1813–1846) z poematu Czesława Miłosza ‚Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada‘“), kurių klausė Polonistikos fakulteto Paribio literatūrinės kultūros katedros ir Literatūrinės komparatistikos katedros vykdomų programų studentai ir dėstytojai. Per paskaitas buvo siekta lietuvių literatūra ir kultūra besidomintiems studentams bei mokslininkams atskleisti bendro Lenkijos–Lietuvos literatūros ir kultūros paveldo tyrimo, aktualizavimo galimybes.

Su Lietuvos kultūros centro ir Literatūrinės komparatistikos katedros mokslininkais dr. Beata Kalęba, dr. hab. Pawełu Bukowiecu, dr. hab. Magdalena Siwiec, dr. hab. Małgorzata Sokalska buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos ir poreikiai.

Plačiau…

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS DR. DONATOS MITAITĖS VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Gegužės  22-28 d. Krokuvos Jogailaičių universiteto Lietuvos kultūros centre lankėsi dr. Donata Mitaitė. Studentams ji skaitė dvi paskaitas: „Alfonsas Maldonis. Kaip poeto gyvenimo ir kūrybos suvokimą koreguoja jo archyvai“ bei „Istorijos ir biografijos reprezentacija komiksuose“.

Prieš pirmą paskaitą studentams iš anksto buvo pateiktas dr. D. Mitaitės straipsnis „The Experiencies of One Generation of Soviet Poets, Their Illusions and Choises“ (in: The Literary Field under Communist Rule, Boston, 2018) apie A. Maldonį ir jo kartą. Per paskaitą dr. D. Mitaitė aptarė archyvinių ir spausdintų A. Maldonio tekstų skirtumus, koregavusius požiūrį į poeto debiutą, aiškino, kaip poetas bandė prisitaikyti prie oficialiajai literatūrai keltų reikalavimų, analizavo nespausdintas A. Maldonio autobiografijas, atskleidžiančias poeto požiūrį į savąją aplinką bei Lietuvos istoriją, spausdintų eilėraščių rankraščių taisymus. Su studentais svarstyta, kad ir lenkų literatūroje yra panašių prisitaikymo pavyzdžių, kuriuos filologams verta analizuoti.

Antroji paskaita buvo apie dvi komiksų knygas: Jurgos Vilės, Linos Itagaki „Sibiro haiku“ ir Miglės Anušauskaitės „Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“. Per ją dr. D. Mitaitė aptarė tragiškų istorijos įvykių (tremties) vaizdavimą vaikams skirtoje knygoje, kalbėjo apie daugiaprasmį pasakojimą apie gyvenimą, neslepiant jo tragizmo, bet paliekant šviesesnius, vaiko realybę ir fantaziją atspindinčius epizodus. Per antrąją paskaitos dalį D. Mitaitė supažindino su A. J. Greimo gyvenimui ir kūrybai skirta knyga, kurios piešiniai ir tekstas pasakoja ne tik apie mokslininko biografiją ir darbus, bet ir apie aktualias filosofų, kolegų bei kritikų teorijas, o knygoje matoma jos autorės savirefleksija, autoironija.

Mitaite

Dr. Donata Mitaitė

Nuotrauka iš asmeninio D. Mitaitės archyvo

Plačiau…

TBILISYJE ĮVYKO MOKSLINIS SEMINARAS

Gegužės 30 – birželio 1 d. Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre (Tbilisis) vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Lietuvių kultūros ženklai Sakartvele“. Mokslinio seminaro, trukusio 2 dienas, metu perskaityti 38 pranešimai.

Seminare dalyvavo mokslininkai ir dėstytojai iš Lietuvos (Vilniaus verslo kolegija, Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla) ir Sakartvelo technikos universiteto. Seminare dalyvavo ir baltistikos, lituanistikos centrų dėstytojai iš Suomijos (Helsinkio universitetas), Latvijos (Latvijos universitetas) – Laimutė Balodė, Austrijos (Vienos universitetas) – Lina Pestal. Seminaro antrąją dieną pranešimus skaitė 23 Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai. Kolegoms dėstytojams buvo organizuotos dvi edukacinės programos: „Lietuvių kultūros pėdsakai Tbilisyje“ ir „Antano Vilkutaičio-Keturakio takais Boržomyje“.

Mokslinis seminaras organizuotas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos baltistikos projektą „Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2019 metais“. Projekto vykdytojai – Vilniaus kolegija ir Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras, partneriai – Vilniaus verslo kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Respublikos ambasada Sakartvele, Sakartvelo lietuvių bendruomenė „Rūta-GEO“.

2  7

Tarptautinis mokslinis seminaras „Lietuvių kultūros ženklai Sakartvele“

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

VAIDO ŠEFERIO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 18-25 d. Vilniuje lankėsi Masaryko universiteto (Brno, Čekija) Laisvųjų menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto docentas dr. Vaidas Šeferis. Vilniaus universitete dr. V. Šeferis vadovavo Filologijos fakulteto Literatūros, kultūros ir vertimų tyrimo instituto magistrantų seminarui, kuriame buvo aptariami baigiamųjų darbų rašymo metodiniai ir formalieji aspektai. Seminare taip pat buvo aptarti šiuo metu LKVTI rengiami magistro darbai, svarstyti jiems keliamų reikalavimų panašumai ir skirtumai nuo LKVTI ir Brno baltistikos centre rašomų baigiamųjų darbų.

Dr. V. Šeferis taip pat visą savaitę tyrinėjo senosios raštijos rankraštinį paveldą, saugomą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus universiteto bibliotekose. Jose tyrėjas ieškojo XVIII a. rankraščių, susijusių su Kristijono Donelaičio gyvenimo laikotarpiu.

seferis

Vilniuje lankėsi Masaryko universiteto (Brno, Čekija) Laisvųjų

menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto docentas dr. Vaidas Šeferis

Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. AURELIJOS LEONAVIČIENĖS VIZITAS INALCO

Gegužės 12–19 d. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros vedėja, profesorė dr. Aurelija Leonavičienė lankėsi Paryžiaus Inalco lituanistinių studijų centre. Paryžiuje dr. A. Leonavičienė lietuvių kalbą studijuojantiems studentams skaitė paskaitas apie grožinės lietuvių literatūros kultūrines reikšmes, jų atpažinimo ir vertimo į prancūzų kalbą ypatumus.

Paskaitose „Lietuvių literatūros kultūrinės reikšmės ir jų vertimas į prancūzų kalbą“ ir „Lietuvių kalbos deminutyvai, jų atpažinimo ir vertimo į prancūzų kalbą ypatumai“ buvo nagrinėjami kultūrinę reikšmę turintys teksto vienetai (kultūrinės realijos, intertekstiniai vienetai, frazeologizmai, deminutyvai) ir jų vertimo į prancūzų kalbą strategijos. Klausytojams buvo pristatyti grožinės lietuvių literatūros vertimai į prancūzų kalbą, publikuoti Prancūzijoje 1990–2015 m. ir versti gimtakalbių frankofonų vertėjų. Per paskaitas vyko diskusijos, kuriose svarstyti kultūrinių reikšmių atpažinimo, tarpkultūrinio dialogo ir kultūrinės vertimo transpozicijos klausimai.

inalco 8  inalc o 5

Prof. dr. Aurelija Leonavičienė Paryžiaus Inalco lituanistinių studijų centre

Nuotraukos iš asmeninio dr. A. Leonavičienės archyvo

Plačiau…

GREIFSVALDO BALTISTAI KVIEČIA DALYVAUTI MOKSLO RENGINYJE!

Daugiau informacijos žr. prisegtukuose.

2019_Tagungsplakat-page-001

2019_Tagungsplakat

Programmheft_Macht-Kontext_21.-22.06.2019

PROF. DR. KRISTINOS RUTKOVSKOS VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

Balandžio 16–20 d. Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto profesorė dr. Kristina Rutkovska lankėsi Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centre, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių vertybių tyrimus.

Per paskaitas buvo aptarti lietuvių pasaulėvaizdžio tyrimuose taikomi metodai ir šaltiniai, kalbėta apie liaudies šaltinių vaidmenį lietuvių vertybių rekonstrukcijai ir pristatyti patarlių semantinės analizės principai, naudojant premijų grupes su žodžiais „moteris“, „motina“, „žmona“, „pati“, merga“. Nagrinėjant kultūrines vertybes, vadinamąsias „kultūremas“ – regionui svarbias sąvokas, pristatytas DVARO kalbinis-kultūrinis vaizdinys. Jam atskleisti buvo naudoti tarminiai naratyvai, užrašyti lietuvių, lenkų ir gudų kalbomis iš įvairių Lietuvos vietovių.

rut2  rut4

Prof. dr. Kristina Rutkovska lankėsi Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centre

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

PIZOS UNIVERSITETE VYKS BALTISTIKOS KONFERENCIJA

Gegužės 13-14 d. Pizos universitete vyks baltistikos konferencija, daugiau informacijos prisegtukuose.

Brochure-programma

IBP_Locandina copia

Varšuvos baltistai nuoširdžiai kviečia į „Poezijos pavasario“ renginius

Plakat Wiosna Poezji 2019-page-001

Plačiau…

<< <Puslapis 3 iš 64> >>