Naujienos

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE PRASIDEDA LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS KURSAI

Vytauto Didžiojo universitete liepos 16 d. prasidėjo Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, kuriuose šiais metais dalyvauja 33 studentai iš 13 šalių: Austrijos, Baltarusijos, Čekijos, Estijos, JAV, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Sakartvelo, Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos. Kursai į Kauną, kaip ir kiekvienais metais, sukvietė lietuvių kalbos mokymosi entuziastus, besidominčius ne tik lietuvių kalba, bet ir mūsų šalies kultūra.

Keturias savaites studentai lietuvių kalbos mokysis suskirstyti į grupes pagal kalbos mokėjimo lygį (nuo A1 iki B2): turtins žodyną, mokysis lietuvių kalbos gramatikos, dalyvaus diskusijose. Jų laukia ir plati kultūrinė programa, padėsianti pažinti mūsų krašto savitumą. Per kursus studentai pagilins žinias apie Lietuvos istoriją, identitetą, liaudies šokius, mitybos tradicijas bei šventes, aplankys įdomiausias Kauno bei Lietuvos vietas, šoks lietuviškus šokius, lankysis muziejuose. Po paskaitų visi norintieji kursų dalyviai galės dar daugiau laiko praleisti kartu dainuodami Vytauto Didžiojo universiteto vasaros mokyklų jungtiniame chore. Vyks ir studentų pamėgtas tarptautinis vakaras su lietuviško folkloro grupe, kur taip pat bus galima pristatyti savo gimtosios šalies valgius, šokius bei dainas.

2_Kursų vadovė su studentais iš Sakartvelo  3_ Lietuvių kalbos pamokoje

Kursų vadovė su studentais iš Sakartvelo           Lietuvių kalbos pamokoje

Studentų nuotraukos

 

Plačiau…

PROF. DR. LAIMUTĖS BALODĖS STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 28 – birželio 6 d. Vilniaus universitete stažavosi Helsinkio universiteto prof. dr. Laimutė Balodė, kuri per stažuotę Vilniaus universitete perskaitė paskaitą studentams lituanistams ir dėstytojams „Iš latvių antroponimikos ir toponimikos naujienų“, bendravo ir konsultavosi su kolegomis didaktikos klausimais. L. Balodė taip pat lankėsi Lietuvių kalbos institute, kur rinko medžiagą būsimai monografijai, ir dirbo VU bei Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose.

Plakatas -VU2018-page-001

Plačiau…

PROF. DR. AKSELIO HOLVOETO IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETE

Liepos 2–11 d. Tbilisyje Sakartvelo technikos universitete Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentams paskaitas baltų kalbų ir bendrosios kalbotyros klausimais skaitė Vilniaus universiteto profesorius Akselis Holvoetas. Dalis paskaitų buvo skirta lietuvių ir latvių kalbų bendrybėms bei skirtumams aptarti, siekiant lietuvių kalbos besimokantiems studentams pateikti platesnę baltų kalbų apžvalgą. Kitos paskaitos apėmė XX a. kalbotyros kryptis. Nors daugelis Lietuvių kalbos ir kultūros centro klausytojų studijuoja ekonominio arba techninio profilio dalykus, tačiau mokantis lietuvių kalbos jiems atsiveria galimybės susipažinti ne tik su Lietuva, jos kalba ir kultūra, bet taip pat su filologinių ir lingvistinių tyrimų sritimis.

Viešėdamas Tbilisyje prof. dr. A. Holvoetas dalyvavo įvairiuose Lietuvių kalbos ir kultūros centro renginiuose, su centro direktoriumi dr. Josebu Čuntišviliu bei su centro vadovu prof. dr. Vidu Kavaliausku aptarė lietuvių kalbos dėstymo ir bendradarbiavimo šioje srityje problemas, dalyvavo susitikimuose su lietuvių kultūros centro darbuotojais Dušeti mieste, susitiko ir dalyvavo diskusijoje su Sakartvelo parlamento deputatu Paata Mcheidze.

 Gruz1   Gruz4

Prof. Akselis Holvoetas Tbilisyje Sakartvelo technikos universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

DR. GINOS HOLVOET VIZITAS SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS CENTRE

Liepos 2–9 d. Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vilniaus universiteto vyr. mokslo darbuotoja dr. Gina Holvoet, kuri per vizitą skaitė paskaitas apie Biblijos vertimo į nacionalines kalbas istoriją.

Per paskaitas ypatingą dėmesį skirdama Biblijos vertimams į lietuvių ir gruzinų kalbas, dr. G. Holvoet supažindino studentus su Krikščionybės Lietuvoje įvedimo istorija, raštijos pradžia ir pirmomis lietuvių kalba spausdintomis knygomis bei pagrindiniais vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat tyrėja nuodugniai aptarė pirmųjų Biblijos vertimų į lietuvių kalbą istoriją, analizavo vertimo metodiką ir aptarė atskirus vertimo pavyzdžius. Viena dr. G. Holvoet paskaita, kurioje buvo pristatyta raštijos Sakartvele pradžia, krikščionybės įvedimas Sakartvele ir pirmieji Biblijos vertimai gruzinų kalba, buvo rengti kartu su Sakartvelo lietuvių kalbos ir kultūros studentu Irakliu Dudauri, su kuriuo individualiai buvo dirbta ir jo dalinių studijų Vilniaus universitete metu.

1 sakar  6 sakar

Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centras

Nuotraukos BC studentų.

Plačiau…

DR. EWOS STRYCZYŃSKOS-HODYL VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Birželio 20–29 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Kalbotyros instituto Baltologijos skyriaus dėstytoja dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl. Vytauto Didžiojo universitete viešnia susitiko ir lituanistinėmis bei baltistinėmis temomis kalbėjo su dr. Jurgita Macijauskaite-Bonda, Maironio lietuvių literatūros muziejuje peržiūrėjo Juliaus Kaupo fondo medžiagą, susitiko su vyr. fondų saugotoja Reda Rėklyte, konsultavosi su Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Paplauskiene. Vilniuje dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl lankėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kur rinko medžiagą dėstomiems dalykams ir moksliniams tyrimams, dėl lietuvių tautosakos paveldo konsultavosi su Virginijumi Gasiliūnu ir doc. dr. Brone Stundžiene, Lietuvos literatūros ir meno archyve susitiko su vyr. archivare Jolita Dimbelyte-Mchichou.

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.     E. Stryczyńska-Hodyl VDU bibliotekoje

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos    E. Stryczyńska-Hodyl bibliotekoje

institute

Studento nuotrauka

Plačiau…

LEKTORĖS RAMUTĖS BINGELIENĖS VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO GOETHĖS UNIVERSITETE

Birželio 3–10 dienomis Frankfurto prie Maino Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute viešėjo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto lektorė Ramutė Bingelienė, kuri pakvietė instituto studentus ir kitus akademinės bendruomenės narius į interaktyvias paskaitas-seminarus, skirtus lietuvių kalbos vartojimo pragmatinei kompetencijai ugdyti.

Pirmojo susitikimo diskusijų objektu tapo vieno iš pamatinių kalbėjimo veiksmų – neigimo – pragmatika: buvo aptarta ne tik neigimo veiksmo gramatinė raiška lietuvių kalboje, bet ir pasidalyta įžvalgomis apie poleminę neigimo veiksmo prigimtį ir kontekstus, aparta neigiamųjų pasakymų polifoninė struktūra. Per antrąjį seminarą, skirtą vadinamajai „jausmų gramatikai ir pragmatikai“, apžvelgtos lietuvių kalbos teikiamos galimybės aprašyti džiaugsmo bei baimės jausmus, aptarta šių pasakymų gramatinė-pragmatinė specifika bei vartojimo kontekstai.

Per formalius ir neformalius susitikimus su studentais ir Instituto kolegomis ne tik dalytasi lietuvių kalbos mokymo patirtimi, bet ir siekta išsiaiškinti Instituto baltistikos studentų poreikius, diskutuota apie tai, kas paskatintų vietos baltistus ir indoeuropeistus rinktis studijuoti VU – atvykti dalinėms studijoms ar į trumpuosius Lituanistikos kursus. 

Bingeliene

Lektorė Ramutė Bingelienė Frankfurto prie Maino Goethės universitete

BC studento nuotrauka

Plačiau…

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS VIZITAS ČERNOVCŲ JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Birželio 6–12 d. Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre, kurio vadovė – Aliona Shyba, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros doc. dr. Jurga Bikelienė.

Per vizitą doc. dr. Jurga Bikelienė skaitė paskaitas apie lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą istoriją, vedė seminarus bei dalyvavo įvairiuose renginiuose, susitikimuose, per kuriuos pristatė Baltistikos centrų projektą – jo pradžią, dabartį ir ateities perspektyvas. Taip pat doc. dr. J. Bikelienė susitiko su universiteto prorektoriumi, fakulteto dekane, katedrų vedėjais, tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais, kurie aktyviai domisi vykdomu projektu.

Ukrainos Černovcų BC  Ukrainos Černovcų BC 3

Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre

Studento nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. SANITOS LAZDINIOS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Gegužės 26 – birželio 4 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Rėzeknės technologijų akademijos Švietimo, kalbų ir dizaino fakulteto Baltų filologijos tyrimų centro dėstytoja prof. dr. Sanita Lazdina. Trumpalaikio vizito metu Vytauto Didžiojo universitete viešnia susitiko su VDU Humanitarinių mokslų Lituanistikos katedros dėstytojais, mokslo darbuotojais ir aptarė studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Rėzeknės technologijų akademijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje bei dirbo VDU bibliotekoje. Vilniaus universitete prof. dr. Sanita Lazdina susitiko su prof. dr. Meilute Ramoniene ir dirbo VU bibliotekoje, kur rinko medžiagą straipsniui apie kalbos ugdymą Latvijoje Baltijos šalių kontekste.

S. Sazdina ir J. Macijauskaitė-Bonda VDU Leonido Donskio bibliotekoje

S. Lazdina ir J. Macijauskaitė-Bonda VDU Leonido Donskio bibliotekoje.

Studento nuotrauka

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO ATSTOVIŲ VIZITAS KAZACHSTANO ABAJAUS NACIONALIONIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Birželio 2–8 d. Kazachstano Abajaus nacionaliniame pedagoginiame universitete lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojos Vilma Leonavičienė ir Sofija Pivoriūnienė.

Per vizitą dėstytojos skaitė paskaitų ciklą Lietuvių kalbos kultūrinis, istorinis kontekstas ir vedė lietuvių kalbos seminarus (teksto supratimas, komunikacija, žodynas, fonetika, gramatika) pradedantiesiems ir pažengusiesiems studentams. V. Leonavičienė ir S. Pivoriūnienė studentams ir universiteto darbuotojams pristatė, kaip bendradarbiauja Lietuvos edukologijos universitetas su Kazachstano Abajaus nacionaliniu pedagoginiu universitetu, susitiko su fakulteto bendruomene, universiteto prorektoriumi, Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais bei aptarė Baltistikos centro plėtros idėjas.

Vizitas Kazachstano BC  Vizitas Kazachstano BC1

Kazachstano Abajaus nacionaliniame pedagoginiame universitete

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

ĮVYKO ANTROJI TARPTAUTINĖ PRANO SKARDŽIAUS KONFERENCIJA „TAUTA IR TAPATYBĖ KALBOJE“

2018 m. gegužės 25–27 d. Nidoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra. Dalyvavo mokslininkai iš užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų (Austrijos, Estijos, Lenkijos, Sakartvelo, Suomijos, Vokietijos) bei Lietuvos universitetų ir kitų mokslo institucijų.

Konferencijoje kviesta diskutuoti tokiomis temomis: tautos ir tautiškumo samprata, jos kaita ir atspindžiai kalboje; tautinių vertybių ir tautinės įvairovės raiška kultūroje, papročiuose, kalboje; tautinės vertybės ir tarmė; tapatybės paieškos įvairiais kalbos raidos tarpsniais; tautinio tapatumo apraiškos senuosiuose raštuose.

Kardelio_1  Kardelio_2

Konferencijos dalyviai

Prof. dr. Vytauto Kardelio nuotraukos

Plačiau…

<< <Puslapis 3 iš 57> >>