Naujienos

Frydrichas Kuršaitis „Lietuvių kalbos gramatika 1876“

Pasirodė Vilniaus universiteto doc. dr. Birutės Kabašinskaitės parengta knyga, kurioje pirmą kartą publikuojamas žymiojo Mažosios Lietuvos filologo Frydricho Kuršaičio (1806–1884) vokiškai parašytos lietuvių kalbos gramatikos (1876) vertimas į lietuvių kalbą.

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistikos kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje“

Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltistikos kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje“, kuri įvyks 2013 m. lapkričio 7–9 d. Maskvoje. Tarptautinė mokslinė konferencija skirta Maskvos valstybinio universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos centro penkmečio minėjimo metams.

Plačiau…

Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažojoje šalyje: patirtis ir perspektyvos“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas š. m. rugsėjo 26–27 d. organizuoja kasmetinę tarptautinę knygotyros konferenciją „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažojoje šalyje: patirtis ir perspektyvos“.

Plačiau…

Rašo apie Vilniuje vykusį 16-ąjį ISFNR kongresą

Bir­že­lio pa­bai­go­je Vil­niu­je vy­ko 16-asis pa­sau­li­nis Tarp­tau­ti­nės folk­lo­ro na­ra­ty­vų ty­ri­mų drau­gi­jos (In­ter­na­tio­nal So­cie­ty for Folk Nar­ra­ti­ve Re­search, trum­piau  - ISFNR) kong­re­sas. Tai kas ket­ve­rius me­tus ren­gia­mas su­si­ti­ki­mas, į jį šį­met at­vy­ko net 250 moks­li­nin­kų iš vi­so pa­sau­lio. Ati­da­ry­mo kal­bą sa­kė drau­gi­jos pre­zi­den­tas, vo­kie­čių moks­li­nin­kas prof. dr. Ul­ri­chas Mar­zolp­has.

Plačiau…

Išleistas 30-asis žurnalo „Colloquia“ numeris

Pasirodė recenzuojamo mokslo žurnalo, skirto XX-XXI a. literatūros tyrimams, teorijos darbams  bei tarpdalykinėms literatūros studijoms, naujausias numeris.

Plačiau…

Išleistas 45-asis „Tautosakos darbų“ numeris

Pasirodė naujausias, 45-asis, recenzuojamo folkloristikos mokslo žurnalo „Tautosakos darbai“ numeris.

Plačiau…

Tarptautinė konferencija „Religinis paveldas ir turizmas“

2013 m. spalio 17 d. Vytauto Didžiojo universitete (Didžioji aula, Gimnazijos g. 7, Kaunas, Lietuva) įvyks tarptautinė konferencija „Religinis paveldas ir turizmas“. Konferencijos tikslas – užmegzti intelektualinę diskusiją, kurioje būtų aptarta religinio paveldo koncepcija bei jo pažinimo plėtojimo Lietuvoje ir Latvijoje galimybės.

Plačiau…

Išleista antra pataisyta ir papildyta monografija „Kazimieras Kuzavinis – kalbininkas ir pedagogas“

Pasirodė antra pataisyta ir papildyta prisiminimų knyga apie įvairialypę kalbininko ir talentingo pedagogo Kazimiero Kuzavinio veiklą, šviesią ir ryškią gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėtojo asmenybę.

Plačiau…

Kasmetinė jaunimo stovykla „Mūsų šaknys – baltai 2013“

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga (LTJS) bei Lietuvos ir Latvijos forumas (LLF), siekdami glaudesnio dviejų kaimyninių giminiškų tautų bendradarbiavimo, 2013 m. liepos 24-28 dienomis rengia jau tradicija tapusią vasaros stovyklą jaunimui Dieveniškėse „Mūsų šaknys – baltai 2013“.

Plačiau…

2013 m. „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos

2013 metų vasarą „Versmės“ leidykla rengia 11 kompleksinių lokalinių tyrimų šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijų  bei vieną archeologinių kasinėjimų ekspediciją į rengiamų serijos monografijų aprašomas vietoves.

Plačiau…

<< <Puslapis 42 iš 56> >>