Naujienos

ARTURO OZOLO KONFERENCIJA 2018

2018-01-02

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra ir Baltų kalbotyros katedra kviečia dalyvauti 54-oje prof. Arturo Ozolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Latvijai – 100. Gramatika: nuo Karlio Mülenbacho „Teikums” (Sakinys) (1898) iki šių dienų” 2018 metų kovo 15 ir 16 d.

2018 metų konferencija skirta gramatikos aprašymo tradicijoms ir gramatikos klausimų interpretavimui latvių bei kitų kalbų bendruose, tipologiniuose, kognityviniuose, funkciniuose, lyginamuosiuose ir kt. tyrimuose pastarojo šimtmečio kontekste.

2018 metais sukanka ir 120 metų, kai buvo išleistas pirmasis platesnis konceptualus latvių sintaksės aprašas – Karlio Mülenbacho (1853–1916) knyga „Teikums” (Sakinys) (1898).

A_ Ozolo_konferencija_ 2018_kvietimas

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite: http://www.hzf.lu.lv/petnieciba/konferences/arturs-ozols/

Konferencijos darbo kalbos – latvių, lietuvių ir anglų.

Pranešimo trukmė – 20 minučių (15 minučių pranešimui, 5 minutės klausimams).

Konferencijos dalyvio mokestis – 30 EUR. Dalyvio mokestis skiriamas kavos pertraukų išlaidoms padengti.

Paraiškų (nurodant vardą, pavardę, akademinį laipsnį, darbovietę) ir tezių (250–500 žodžių) lauksime iki 2018 m. sausio 15 d. e-paštu: kalnaca@latnet.lv. Apie pranešimų įtraukimą į konferencijos programą pranešime iki 2018 m. sausio 31 d.

_________________________________________________________________

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra un Baltu valodniecības katedra aicina piedalīties 54. prof. Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Latvijai – 100. Gramatika: no Kārļa Mīlenbaha “Teikuma” (1898) līdz mūsdienām” 2018. gada 15. un 16. martā.

2018. gada konference veltīta gramatikas apraksta tradīcijām un gramatikas jautājumu interpretācijai latviešu un citu valodu vispārīgos, tipoloģiskos, kognitīvos, funkcionālos, sastatāmos u. c. pētījumos pēdējo simt gadu kontekstā.

2018. gadā 120 gadu ir arī pirmajam plašākajam konceptuālajam latviešu sintakses aprakstam – Kārļa Mīlenbaha (1853–1916) grāmatai “Teikums” (1898).

Plašāku informāciju par konferenci sk. http://www.hzf.lu.lv/petnieciba/konferences/arturs-ozols/

Konferences darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu.

Referāta ilgums – 20 minūtes (15 minūtes referātam, 5 minūtes jautājumiem).

Konferences dalības maksa – 30 EUR. Dalības maksa paredzēta kafijas paužu izdevumu segšanai.

Pieteikumus (norādot vārdu, uzvārdu, akadēmisko piederību) un tēzes (250–500 vārdu) lūdzam atsūtīt konferences organizētājiem līdz 2018. gada 15. janvārim uz e-pastu: kalnaca@latnet.lv. Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2018. gada 31. janvārim.

_________________________________________________________________

The Chair of Latvian and General Linguistics and the Chair of Baltic Linguistics of the University of Latvia’s Faculty of Humanities invite submissions of abstracts for the 54th International Academic Conference in honour of Professor Arturs Ozols “Latvia’s Centenary. Grammar: from Karl Mühlenbach’s “Teikums” (Sentence) (1898) to the Present” to be held on March 15–16, 2018.

The conference will focus on traditions of grammatical description and conceptions of grammar-related issues in general, typological, cognitive, functional, contrastive etc. studies of Latvian and other languages in the context of the last one hundred years.

The year 2018 also marks 120 years since the first comprehensive conceptual description of Latvian syntax – Karl Mühlenbach’s (1853–1916) book “Teikums” (Sentence) (1898).
Please see the conference website for full details: http://www.hzf.lu.lv/petnieciba/konferences/arturs-ozols/

Conference languages: Latvian, Lithuanian and English.

Presentation – 20 minutes (15 minutes for speaking and 5 minutes for discussion).

Conference fee – 30 EUR (to cover coffee break costs).

Please send registration forms (indicating your name, surname and academic affiliation) and abstracts (250–500 words) to kalnaca@latnet.lv by January 15, 2018. Notification of acceptance will be given by January 31, 2018.


grįžti