Naujienos

AUKSĖS NOREIKAITĖS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

2017-12-06

Lapkričio 21-28 dienomis Rėzeknės technologijų akademijos Švietimo, kalbų ir dizaino fakultete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja etnologė Auksė Noreikaitė, skaičiusi paskaitas filologams, kurie akademijoje mokosi lietuvių kalbos, bei latvių kalbos, literatūros ir istorijos mokytojo studijų programų studentams.

2  3

A. Noreikaitė skaito paskaitą „Lietuvių                 Diskusija su Rėzeknės technologijų akademijos 

etninio tapatumo raiška Lietuvos                         studentais apie įvairias lietuvių ir latvių 

ir Latvijos pasienyje“                                          švenčių tradicijas bei lietuviškų kūčiukų degustacija.

A. Kliavinskos ir R. Sinkevičiaus nuotraukos

A. Noreikaitė skaitė paskaitas latvių kalba temomis „Lietuvių ir latvių tarpusavio santykiai Lietuvos ir Latvijos pasienyje“ ir „Lietuvių etninio tapatumo raiška Lietuvos ir Latvijos pasienyje“, kurios sudomino studentus ir paskatino juos diskutuoti apie lietuvių ir latvių stereotipus, asmeninę patirtį bendraujant su kitataučiais bei lietuvių, latvių ir latgalių kultūrų skirtumus ir panašumus. Studentai turėjo galimybę paragauti lietuvių tradicinio Kūčių patiekalo – kūčiukų bei daugiau sužinoti apie Kūčių šventės tradicijas. Kūčios (latgališkai Kūču vokors) yra būdingos ir katalikiškam Latgalos regionui, kuriame papročiai bei tikėjimai yra panašūs, tačiau šiuo metu tai yra nykstanti tradicija, nes visi studentai teigė, jog namuose nešvenčia Kūčių. Studentai pasakojo, kad jie geriau pažįsta tolimesnes Europos šalis, o Lietuvoje lankosi retai, kur apsilankę dažniausiai kalba rusiškai, nors visi yra nusiteikę gilinti lietuvių kalbos žinias, daugiau sužinoti apie šią kalbiškai ir kultūriškai artimą šalį.

Vizito metu taip pat vyko susitikimai bei diskusijos su Rėzeknės technologijų akademijos dėstytojais, kurie domisi Lietuva, lietuvių kalba ar jos kultūra. Su lietuvių kalbos dėstytoja dr. Antra Kliavinska (Antra Kļavinska) A. Noreikaitė lankėsi Ciskodo kaime netoli Rėzeknės, kuriame buvo šiauriausia lietuvių kolonija. Susitikime su akademijos etnologe doc. dr. dr. Angelika Juško-Štekele buvo aptarti lietuvių ir latgaliečių etninės kultūros panašumai ir skirtumai bei galimybės rengti bendrus mokslinius tyrimus. Su geografijos dėstytoju mgr. Ivaru Matisovu, kuris vienas ar su studentais keliauja po Lietuvą ir rašo apie ją straipsnius į regioninį Latgalos žurnalą, buvo kalbėta apie Lietuvai ir Latvijai svarbias vietas bei objektus Lietuvoje, kuriuos būtų galima aplankyti su studentais bei pristatyti Latvijos visuomenei.

Reikia pasidžiaugti, kad šioje technologinio profilio akademijoje reikšmingą vietą užima ir humanitariniai mokslai, tarp jų ir baltistika. Rėzeknėje tikrai yra nemažai Lietuvos ir jos kultūros mylėtojų, kurie įvairiomis formomis skatina studentus pažinti savo kaimynus ir brolius lietuvius. Dėstytojos dr. Antros Kliavinskos dėka lietuvių kalbą puikiai išmoksta ne tik Rėzeknės technologijų akademijos studentai, bet ir kiti rėzekniečiai, kurie pageidauja prabilti savo kaimynų kalba.

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  vdu logotipas

                     


grįžti