Naujienos

Tarptautinė mokslinė konferencija VAIKŲ LITERATŪRA – LAISVĖ IR KONTROLĖ

2012-12-10
2012 gruodžio 13-14 d. Vilniaus universitete pirmą kartą Lietuvoje įvyks traptautinė vaikų literatūrai skirta konferencija "Vaikų literatūra - laisvė ir kontrolė". Jos idėją ir temą suponavo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atgavimo 20-metis, taip pat IBBY Lietuvos skyriaus veiklos 20-metis. Konferencijos pranešėjai buvo kviečiami pristatyti vaikų literatūros pokyčius po reikšmingų istorinių įvykių – griuvus Berlyno sienai, žlugus Sovietų Sąjungai. Bendrąją konferencijos temą buvo siūloma suvokti ir interpretuoti ir kaip vaikų literatūros raidos bei jos suvokimo laisvę, ir kaip atitinkamą vaikų literatūros tematiką ir problematiką.

PROGRAMA / PROGRAMME

Gruodžio 13 d. / 13 December 2012

Vilniaus universiteto Teatro salė / Theater Hall of Vilnius University
Adresas / Address: Universiteto 3, Vilnius

9.00 – 9.50
Dalyvių registracija / Registration
10.00 – 10.15
Vilniaus universiteto ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vadovybės sveikinimo žodžiai. Konferencijos atidarymas
Welcoming addresses of representatives of the Administration of Vilnius University and Martynas Mažvydas National Library of Lithuania. Opening of the Conference
10.15 – 11.00
Įžanginis pranešimas / Opening paper
„Tau nereikia būti niekuo kitu“: normos Pijos Lindbaum paveikslėlių knygose / ”You don’t have to be Someone Else”: Embracing and Refusing Norms in Pija Lindenbaum’s Picture Books
Dr. Åsa Warnqvist (Stokholmo universitetas / Postdoctor, Stockholm University)
11.00 – 11.30
Kavos pertrauka / Coffee-break
11.30 – 13.30
Pranešimai / Papers
Pirmininkauja / Chaired by Doc. Dr. Kęstutis Urba
Modernizacija ir vaikų bei paauglių literatūra Norvegijoje / Modernization and Children’s/Young Adult’s Literature in Norway Assoc. Prof. Björk-Larsen Steinar (Trumsės universitetas / Universitetet i Tromsø, Norway)
Seksas šiuolaikinėje jaunimo literatūroje / Sex in Contemporary Young Adult Literature
Brigita Dimavičienė (VDU doktorantė / Doctoral student of Kaunas Vytautas Magnus University, Lithuania)
Laisvė būti queer: LGBTQ paveikslai vaikų literatūroje / Freedom to Be Queer: LGBTQ Characters in Children’s Literature
Dr Bj Epstein (Rytų Anglijos Norvičo universitetas / University of East Anglia in Norwich, England)
Naujasis didaktizmas šiuolaikinėje lietuvių paauglių prozoje / New Didacticism in Contemporary Lithuanian YA Prose
Doc. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė (Šiaulių universitetas / Šiauliai University, Lithuania)
13.30 -15.00
Pietų pertrauka / Lunch
15.00 – 17.00
Paraleliniai posėdžiai / Parallel sessions
Posėdis I / Session I (CR 239 auditorija / Auditorium 239)
Pirmininkauja / Chaired by Neringa Mikalauskienė
Mirties problematika XXI amžiaus lietuvių paauglių literatūroje / Topic of Death in the Lithuanian YA literature (XXI century)
Aleksandra Strelcova (Vilniaus universiteto magistrantė /MA student, Vilnius University)
Šiandienos Lietuva moterų kūriniuose vaikams / Modern Lithuania in Women's Writings for Children..
Dr. Solveiga Daugirdaitė (LLTI / Institute of Lithuanian Literature and Folklore)
Ar juokas – tai laisvė? (Apie dabartinės lietuvių vaikų literatūros komizmą) / Does Laughter Mean Freedom? (About Comicality in Contemporary Lithuanian Children‘s Literature)
Doc. dr. Kęstutis Urba (Vilniaus universitetas / Vilnius University)
Posėdis II / Session II (VU bibliotekos auditorijoje B2, 2 aukštas / VU Library Room B2, 2nd Floor)
Pirmininkauja / Chaired by Doc. Dr .Vita Mozūraitė
Vaikų skaitymo laisvė ir kontrolė / Freedom and Supervision of Children’s Reading
Aldona Šiaulienė (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka / Povilas Višinskis Šiauliai County Public Library)
Šeimos habitus kaip vaiko skaitymo kultūros formavimosi veiksnys / Family
Habitus as a Factor of Forming a Child's Reading Culture
Audronė Lapėnienė (Kauno technologijos universitetas / Kaunas University of Technology, Lithuania
„Pedagoginė cenzūra“ latvių vaikų ir jaunimo literatūroje / “Pedagogical Censorship” in Latvian Children and Youth Literature
Prof. dr. Ilze Stikāne (Latvijos universitetas / Latvian University)
Gruodžio 14 d. / 14 December 2012
Vilniaus universiteto Teatro salė / Theater Hall of Vilnius University
09.00 – 11.00
Pranešimai / Papers
Pirmininkauja / Chaired by Prof. Dr. Džiuljeta Maskuliūnienė
Ar pasakoms būtinas smurtas? (Šiuolaikiniai pasakų perrašai ir smurto mažėjimas) / Do Fairy Tales Need Violence? Modern Rewritings and the Decline of Violence
Prof. Dr. Hab. Marek Oziewicz (Vroclavo universitetas, Lenkija / University of Wroclaw, Poland)
Supažindinimas su lietuvių mitologija Norberto Vėliaus, Gintaro Beresnevičiaus ir Justino Žilinsko prozoje vaikams / Acquaintance with Lithuanian Mythology in Children’s Prose of Norbertas Vėlius, Gintaras Beresnevičius and Justinas Žilinskas
Prof. dr. Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas / Kaunas Vytautas Magnus University, Lithuania)
Rusų religinė vaikų literatūra / Russian Religious Children's Literature
Doc. dr. Anna Gubergrits (Talino universitetas / Tallinn University)
Taikos melodija šiuolaikinėse graikų paveikslėlių knygose apie karą / The Melody of Peace in Contemporary Greek Picture-Books Presenting War
Doc. Angela Yannicopoulou, dėst. Ioanna Kaliakatsou (Atėnų universitetas / Athens University)
11.00 – 11.30
Kavos pertrauka / Coffee-break
11.30 – 13.30
Pranešimai / Papers
Pirmininkauja / Chaired by Doc. Dr. Loreta Žvironaitė
(Ne)laisvė būti geru vaiku: meninė gero personažo refleksija 2002–2012 m. lietuvių vaikų prozoje / (Not) Freedom to be a Good Child: Artistic Reflection of a Positive Character in Lithuanian Children's Prose during the Period of 2002–2012
Doc. dr. Asta Gustaitienė (Vytauto Didžiojo universitetas / Kaunas Vytautas Magnus University, Lithuania)
Kasdienio gyvenimo atspindžiai 1991–2011 m. estų vaikų literatūroje / Everyday life in the mirror of Estonian children’s literature in 1991–2011
Jaanika Palm (Estijos vaikų literatūros centras / Estonian Children‘s Literature Center)
Mama žino geriau? Vaiko kontrolė šeimoje 1993–2012 m. premijuotose lietuvių autorių knygose vaikams / Mom knows better? Child's Control in a Family in the Awarded Lithuanian Books for Children of 1993–2012
Dr. Loreta Jakonytė (LLTI / Institute of Lithuanian Literature and Folklore)
Pusiausvyros tarp laisvės ir vadovavimo paieškos vaikų literatūroje, analizuojančioje pareigą ir atsakomybę / Seeking balance between "authority and freedom" in children's literature based on accountability and responsibility
Ali Shiravani Shiri (Isfahano universiteto doktorantas, Iranas / PhD student of the University of Isfahan, Iran)
13.30 – 14.30
Pietų pertrauka /Lunch
14.30 – 16.00
Pranešimai / Papers
Pirmininkauja / Chaired by Dr. Loreta Jakonytė
Mūsų laikų herojus – perestroikos laikotarpio vaikų akimis / A Hero of Our Time – as it is Seen by Perestroika Children
Olga Mäeots (Užsienio literatūros biblioteka, Maskva / Library for Foreign Literature, Moscow)
Galios suteikimo teorijos Roalo Dahlo ir Ahmado Akbarpouro kūryboje / Comparing the Theory of Empowerment in Roald Dahl and Ahmad Akbarpour
Fatemeh Farnia (Shiraz universiteto doktorantė, Iranas / PhD students of Shiraz University, Iran)
Distopijos motyvai estų vaikų literatūroje / Dystopian Motifs in Estonian Children's Literature
Doc. dr. Mare Müürsepp (Talino universitetas / Tallinn University, Estonia)
16.00 – 16.30
Pabaigos diskusijos ir konferencijos uždarymas / Final discussion and closing of the Conference
16.30 – 17.30
Ekskursija po Vilniaus universiteto rūmus užsienio svečiams / A tour of Vilnius University for foreign quests
Pastaba/ Note
Vilniaus universiteto Teatro salėje pranešimai verčiami iš/į lietuvių-anglų-rusų k. (sinchroninis vertimas). Paralelinių posėdžių metu skaitomi pranešimai bus verčiami iš/į lietuvių-anglų k. (nuoseklusis vertimas).
Synchronic translation from/into Lithuanian, English and Russian will be provided at the Theatre Hall of Vilnius University. Interpretation (consecutive) during the sessions will be from/into Lithuanian and English.


grįžti