Naujienos

Baltistų konferencija „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“

2019-12-15

Greifsvaldo universitete Baltistikos institute 2020 m. birželio 17-19 d. rengiama baltistų konferencija „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“.

Šiuo metu beveik 272 milijonai žmonių gyvena ne savo gimtojoje šalyje. Baltijos šalyse pirmoji didesnė emigracijos banga kilo XIX amžiuje. Daug latvių ir lietuvių tebemigruoja. Ankstesnes kartas išvykti skatino sunkios gyvenimo sąlygos, karai, gyventojų persekiojimai ir trėmimai. Šių laikų migraciją iš Latvijos ir Lietuvos lemia atsivėrusios valstybių sienos, pasaulinės finansų krizės, euro įvedimas ar geresnės studijų ir darbo sąlygos svetur.

Daugeliui emigrantų – tiek kalbančių latviškai ar lietuviškai, tiek Latvijos ir Lietuvos kitakalbių – šiuolaikinėje baltų diasporoje nuo pat pradžių svarbu išlaikyti savo kalbą, kultūrą ir tapatybę. Vienus gyvenimas svetimoje šalyje skatina ypatingai puoselėti gimtąją kalbą ir kultūrą, kitiems svarbiau prisitaikyti prie naujos aplinkos, nors ir palaikant savo kalbos ir kultūros vertybes.

KVIETIMAS

 

Konferencijoje nagrinėsime įvairias, taip pat istorines latvių ir lietuvių migrantų gyvenimo svetur ir migracijos iš Baltijos šalių aplinkybes. Kelsime kalbos ir švietimo politikai reikšmingą klausimą: kaip gyvenimas kitoje šalyje paveikė ir veikia emigrantų santykį su gimtąja kalba? Tikimės sulaukti atsakymų iš Latvijos, Lietuvos ir užsienio baltistų žiūros taško. Dėl tiriamosios asmenų grupės daugialypiškumo iškyla būtinybė apibrėžti sąvoką „baltų diaspora“, šios sąvokos aprėpiamus asmenis bei jų padėtį. Moksliniam temos gvildenimui siūlome kelias diasporos apibrėžtis ir kviečiame teikti pranešimus, kuriuose aptariamos šios diasporos grupės:

 • kalbinės latvių ir lietuvių mažumos už Latvijos ir Lietuvos ribų;
 • kitakalbiai Latvijos ir Lietuvos piliečiai už savo valstybės ribų;
 • asmenys, besimokantys arba moką latvių ar lietuvių kalbą, kaip galimi diasporos tarpininkai;
 • antros ir trečios kartos latvių ir lietuvių emigrantai;
 • latvių ir lietuvių virtualiosios bendruomenės. 

Kviečiame skaityti pranešimus ir dalyvauti konferencijoje visų kalbos, literatūros ir kitų mokslo sričių atstovus. Ypatingai laukiame pranešimų, baltų diasporos tematiką gvildensiančių šiuo požiūriu:

 • kalbų kontaktai ir daugiakalbystė, daugiakalbystės formos ir praktikos;
 • kalbų raida diasporoje ir kilmės šalyse;
 • kalbų ir tapatybės konfliktai;
 • latvių ir lietuvių kalbų didaktika diasporoje;
 • tarpkultūriniai reiškiniai;
 • diaspora literatūroje, diasporos literatūra;
 • diaspora anksčiau ir dabar;
 • priimančios šalies kalbų politika kaip parama arba kaip kliuvinys baltų diasporos kalbai ir
  kultūrai;
 • ligšioliniai baltų diasporos tyrimai;
 • kasdienė skaitmeninė komunikacija diasporoje ir Latvija bei Lietuva skaitmeninėje erdvėje.

Maloniai prašome būsimus konferencijos pranešėjus iki 2020 m. sausio 31 d. užsiregistruoti el. pašto adresu baltistentagung@uni-greifswald.de, atsiunčiant iki vieno A4 formato puslapio apimties pranešimo vokiečių kalba santrauką ir užpildytą registracijos formą. Ją galite parsisiųsti iš Greifsvaldo universiteto Baltistikos instituto interneto svetainės.

Konferencijos kalba – vokiečių.

Apie priimtus pranešimus informuosime iki 2020 m. vasario 15 d. Numatoma pranešimų trukmė – 20 minučių ir 10 minučių diskusijoms. Straipsnius, parengtus pagal konferencijoje skaitytus pranešimus, ketiname publikuoti.

Konferenciją „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“ rengiame bendradarbiaudami su Baltų studijų draugija – baltistų ir kitų mokslo sričių atstovų, tyrinėjančių Baltijos šalių kalbas, kultūrą ir istoriją, draugija. Konferencija „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“ kartu yra ir ketvirtoji Baltų studijų draugijos metinė konferencija. Per konferenciją taip pat vyks metinis šios draugijos narių susirinkimas. Jis numatytas 2020 m. birželio 17 dieną, 17 valandą kavinėje „Hermann“.


grįžti