Naujienos

DOC. DR. ERIKOS RIMKUTĖS IŠ VDU VIZITAS BRNO MASARYKO UNIVERSITETE

Gruodžio 1–8 d. Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos katedroje lankėsi doc. dr. Erika Rimkutė iš Vytauto Didžiojo universiteto, kuri skaitė paskaitas baltistikos programos magistrantams ir doktorantams. Doc. dr. E. Rimkutė studentams papasakojo apie dabartinės lietuvių kalbos žodžių morfeminės struktūros naujus kiekybinius tyrimus, pristatė lietuvių kalbos morfemikos žodynus, morfemikos duomenų bazę ir aiškino, kaip juos galima naudoti įvairiems tyrimams, atliekamiems per studijas. Kitoje paskaitoje dėstytoja papasakojo, kokios kalbos dalys yra dažniausios lietuvių kalbos skirtingose atmainose, funkciniuose stiliuose, su studentais diskutavo apie išryškėjusias ypatybes, ieškojo universalijų kitose kalbose. Taip pat doc. dr. E. Rimkutė pristatė, kaip pasiskirsčiuosios gramatinės kategorijos lietuvių kalbos tekstynuose, demonstravo automatinės morfologinės analizės priemones ir morfologiškai anotuotus tekstynus.

1-rimkute  2-rimkute

E. Rimkutė skaito paskaitą Brno Masaryko          Brno Masaryko universiteto baltistai magistrantai 

universiteto studentams.                                   ir doktorantai

Vaido Šeferio nuotraukos.

Plačiau…

DOC. DR. AURELIJOS MYKOLAITYTĖS VIZITAS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO LIEPOJOS UNIVERSITETE

Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. Liepojos universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros docentė dr. Aurelija Mykolaitytė. Tai buvo trečiasis šios mokslininkės dėstymo vizitas Liepojoje, per kurį daugiausia buvo kalbėta apie šiuolaikinę lietuvių prozą. Paskaitos vyko latvių kalba, tad prasčiau lietuviškai mokantiems studentams nebuvo jokių kliūčių suprasti lektorę. Taip pat per paskaitas buvo pasitelkti vaizdo įrašai, kurie studentus skatino gilintis į lietuvių kalbą, išgirsti pačių autorių kūrybos interpretacijas. Per seminarus buvo analizuoti du šiuolaikinės lietuvių prozos tekstai: vienas – vyresniosios kartos rašytojo Romualdo Granausko, kitas – jaunosios kartos rašytojo Tomo Vaisetos. Su semiotinės (Algirdo Juliaus Greimo) ir fenomenologinės (Algio Mickūno) analizės pagrindais supažindinti studentai labai susidomėję ėmėsi aptarti prozos tekstus. Taigi per doc. dr. A. Mykolaitytės vizitą buvo koncentruotasi ne tik pildyti studentų žinias, bet ir siekta juos aktyviai įtraukti į literatūros teksto analizę.  

aurelija

Zanda Gūtmanė ir Aurelija Mykolaitytė su Liepojos universiteto studentais

BC studento nuotrauka

Plačiau…

AUKSĖS NOREIKAITĖS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

Lapkričio 21-28 dienomis Rėzeknės technologijų akademijos Švietimo, kalbų ir dizaino fakultete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja etnologė Auksė Noreikaitė, skaičiusi paskaitas filologams, kurie akademijoje mokosi lietuvių kalbos, bei latvių kalbos, literatūros ir istorijos mokytojo studijų programų studentams.

2  3

A. Noreikaitė skaito paskaitą „Lietuvių                 Diskusija su Rėzeknės technologijų akademijos 

etninio tapatumo raiška Lietuvos                         studentais apie įvairias lietuvių ir latvių 

ir Latvijos pasienyje“                                          švenčių tradicijas bei lietuviškų kūčiukų degustacija.

A. Kliavinskos ir R. Sinkevičiaus nuotraukos

Plačiau…

BUDAPEŠTO ETVEŠO LORANDO UNIVERSITETO DĖSTYTOJO RIČARDO PETKEVIČIAUS VIZITAS LIETUVOJE

Lapkričio 4–12 d. į Lietuvą trumpalaikio vizito iš Budapešto buvo atvykęs Etvešo Lorando universiteto Baltistikos centro lietuvių kalbos dėstytojas Ričardas Petkevičius. Lankydamasis Vilniaus universitete dėstytojas dalyvavo įvairiose veiklose.

pet 3  pet 5

Etvešo Lorando universiteto Baltistikos centro lietuvių kalbos dėstytojas Ričardas Petkevičius Vilniaus universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

LLTI MOKSLININKĖS DR. RADVILĖS RACĖNAITĖS VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

Lapkričio 12 – lapkričio 25 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Radvilė Racėnaitė lankėsi Varšuvos universitete. Čia ji Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros baltistams perskaitė paskaitų ciklą „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių mitologijoje“. Paskaitų metu studentai buvo supažindinti su pagrindiniais publikuotais lietuvių religijos ir mitologijos šaltiniais, žinomiausiais lietuvių mokslininkais mitologais ir jų tyrimais. Apžvelgti mirties vaizdiniai lietuvių mitologijoje: mirties atsiradimas, regimieji mirties pavidalai, mirties ženklai. Nagrinėtos mitinės gimimo ir vedybų sąsajos su lemties ir mirties problematika bei aptartos mitologinės likimo keitimo galimybės. Paskaitose informaciniais ir edukaciniais tikslais pasitelkta įvairi demonstracinė medžiaga: vaizdo įrašai, archyvinių mitologinės tautosakos tekstų pavyzdžiai, fotografijos, mitologinės tematikos lietuvių dailininkų kūriniai ir kt. Paskaitoms parengtos ir studentams persiųstos skaitytų paskaitų temas išsamiai pristatančios skaidrių prezentacijos, bibliografinė svarbiausių šaltinių ir tyrinėjimų medžiaga.

IMG_0512  IMG_0513  IMG_0516

Radvilės Racėnaitės paskaita Varšuvos universiteto baltistams

Joanos Tabor nuotraukos

Plačiau…

PROF. ANNOS VERSCHIK IŠ TALINO UNIVERSITETO STAŽUOTĖ LIETUVOJE

Lapkričio 19-26 d. Lietuvoje lankėsi Talino universiteto bendrosios kalbotyros profesorė Anna Verschik, kuri aplankė Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetus. Vytauto Didžiojo universitete  prof. A. Verschik skaitė paskaitas „Kalbų kontaktai internete“ ir „Anglų ir suomių kalbų situacija Estijoje“ Humanitarinių mokslų fakulteto Baltijos regiono kultūros programos studentams, kuriems ypač patiko paskaita apie daugiakalbystę internetinėje erdvėje. VDU buvo surengtas susitikimas su Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų katedros vedėja doc. dr. Laimute Anglickiene ir fakulteto prodekanu doc. dr. Giedriumi Janausku, su kuriais prof. A. Verschik aptarė tolesnių kontaktų ir bendradarbiavimo galimybes, kalbėjo apie baltistikos dalykų dėstymo problemas Talino universitete. Prof. A. Verschik taip pat susitiko su Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių ir menų mokslų fakulteto Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros vedėja doc. dr. Saule Petroniene ir katedros dėstytoja, Talino universiteto kalbotyros doktorantūros absolvente dr. Ligita Judickaite-Pašvenskiene, su kuriomis aptarė tarpuniversitetinio bendradarbiavimo idėją.

20171120_154351  20171120_154820

A. Verschik su Baltijos regiono kultūrų                 Profesorė su VDU studentais

programos ketvirtakursėmis ir doc. dr. L. Anglickiene

L. Anglickienės nuotraukos

 

Plačiau…

Kviečiame į mokslinę konferenciją „Modernybės ir tradicijų sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“

2017 m. gruodžio 1–2 dienomis Lietuvių kalbos institute vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“.

Konferencija skirta paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį. Ypatingas dėme­sys bus skiriamas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam dau­giau nei 200 metų – surinkimininkų judėjimui.

Tradiciškai surinkimai suvokiami kaip privačios maldų ir giesmių sueigos, į kurias būrėsi evangelikai liuteronai. Vis dėlto, anot renginio organizatorės dr. Ingos Strungytės-Liugienės, į surinkimininkų judėjimą šioje konferencijoje bus bandoma pažvelgti plačiau – kaip į kultūros reiškinį, pasižymėjusį veržliomis bendruomeninėmis ir kūrybinėmis iniciatyvomis, kurių ištakos sieka klasikinio pietizmo epochą.

Plačiau…

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į STUDENTŲ PRAKTIKĄ VDU

Studentų praktikos Vytauto Didžiojo universitete – tai galimybė bakalauro, magistro ar doktorantūros programų studentams įgyti profesinės praktikos įvairiose srityse bei tobulinti kalbos žinias, artimiau susipažinti su Lietuva, susirinkti lituanistinę medžiagą savo tiriamiesiems ir baigiamiesiems darbams.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

 

IX TARPTAUTINIS DIALEKTOLOGIJOS IR GEOLINGVISTIKOS KONGRESAS

2018 m. liepos 23–27 d. Vilniuje vyks IX tarptautinis Dialektologijos ir geolingvistikos kongresas.

Dalyvių registracijos terminas pratęstas. Dalyvio anketą ir pranešimo anotaciją anglų kalba (iki 2000 spaudos ženklų) prašoma siųsti iki 2018 m. sausio 5 d. (buvo iki 2017 m. lapkričio 6 d.) el. paštu sidg.lithuania@gmail.com. Užsiregistruoti galima ir socialiniame tinkle „Facebook“ adresu https://www.facebook.com/9th-Congress-of-SIDG-1395265433876133/.

Registracijos forma

Plačiau…

TARPTAUTINĖ BALTISTŲ KONFERENCIJA PRAHOJE, SKIRTA PRANCIŠKAUS SKORINOS METAMS PAMINĖTI

2017 m. lapkričio 8–9 d. Prahos Karolio universitete (Čekija) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“, skirta XVI amžiaus humanisto ir visuomenės veikėjo Pranciškaus Skorinos metams paminėti.

Konferencijoje, projekto vykdytojų rengtoje kartu su Prahos Karolio universiteto Baltistikos centru, dalyvavo mokslininkai ir užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų atstovai iš Austrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Vokietijos universitetų, Čekijos ir Lietuvos universitetų ir kitų mokslo institucijų. Konferenciją globojo Lietuvos Respublikos ambasada Čekijos Respublikoje. Konferencijos pranešimai buvo skaitomi dviejuose plenariniuose posėdžiuose, taip pat dirbta atskirose sekcijose, skirtose įvairiems konferenciją reprezentuojantiems diachroniniams ir sinchroniniams tyrimams pristatyti.

081_Praha  161_Praha

Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviai

Onos Petrėnienės nuotraukos

Plačiau…

Puslapis 1 iš 45> >>