Naujienos

VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumas

Minint Lietuvos universiteto 100-metį, 2022 m. spalio 27-29 dienomis Vytauto Didžiojo universitete (VDU) bus surengtas VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) simpoziumas. Jo metu Lietuvos ir pasaulio lietuvių mokslo, meno ir kūrybos bendruomenė bus kviečiama aptarti Lietuvos universiteto tradicijos reikšmę mūsų šaliai ir lietuvių išeivijai. Simpoziume taip pat bus diskutuojama, kaip studijas universitetuose, mokslą, meną ir kūrybą palietė pastarųjų metų pasaulinės pandemijos reiškiniai ir koks yra jų atsakas Lietuvoje ir pasaulyje.

Maloniai kviečiame pagal galimybes prisijungti atvykstant ir įsitraukti į diskusijas.

Plačiau:

VDU svetainėje: https://www.vdu.lt/lt/rengiamas-vdu-pasaulio-lietuviu-universiteto-simpoziumas/

Facebook: https://www.facebook.com/Pasaulio.lietuviu.universitetas/posts/2160120014188201

VI tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai“

Kviečiame dalyvauti VI tarptautinėje taikomosios kalbotyros konferencijoje „Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai“, kuri vyks 2022 m. rugsėjo 29–30 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 5, Vilnius).

Daugiau

Portalo „LABAS“ priemonė „Mokinių tekstynas“

Baigta rengti pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ VDU rengiamo portalo LABAS priemonė „Mokinių tekstynas“ (MOKATE). Nuoroda į portalą: https://kalbu.vdu.lt/. Išsami informacija apie tekstyną ir apie paiešką jame pateikta https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-priemones/mokiniu-tekstynas/.

Tekstyną sudaro mokinių, besimokančių lietuvių kalbos kaip svetimosios, autentiški tekstai. MOKATE sudaro keturi kitakalbių sakytinės ir rašytinės kalbos rinkiniai, kurie reprezentuoja keturis lietuvių kalbos mokėjimo lygius: A1, A2, B1 ir B2 (pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, 2008).

Tekstai buvo surinkti bendradarbiaujant su baltistikos centruose dirbančiais dėstytojais ir kitais lietuvių kalbos kaip svetimosios mokytojais. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems už pagalbą renkant duomenis. Esame labai dėkingi mokiniams, dovanojusiems savo tekstus, ir mokytojams, dėstytojams, padėjusiems juos surinkti.  

Mokinių tekstynas suteikia mokytojams ir tyrėjams prieigą prie autentiškos kalbos vartosenos, čia galima matyti tipines ir dažnai besikartojančias klaidas, tam tikrus intuityviai dažnai nepastebimus vartosenos dėsningumus, analizuoti, kaip mokinių kalbai įtaką daro jų gimtoji kalba.

Kviečiame dėstytojus, mokytojus, lietuvių kalbos besimokančiuosius ir kitus besidominčius lietuvių kalba naudotis šiuo nauju ištekliumi!

Daugiau

TRUMPALAIKIŲ VIZITŲ REGISTRACIJA 2022 M.

Skelbiame vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus ir vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas poreikio registracijas.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

Gražių Kalėdų linki Varšuvos universiteto baltistai

Kalėdos 2021-page-001

MVU baltistai sveikina su Šventom Kalėdomis!

Su_Kaledom_Naujaisiais

SU ŠVENTĖMIS!

2021-12-26-10-25-18-118

Vizitas Helsinkio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centre

VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros docentės dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė lapkričio 21–27 d. lankėsi Helsinkio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centre. Šiomis dienomis Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė perskaitė paskaitas: „Ką kalba pirmosios lietuvių knygos“; „Žmogus, kalba ir erdvė“ (I, II), o Vilma Zubaitienė – paskaitų ciklą „Sinchroninė ir diachroninė lietuvių kalbos leksikografija“. Paskaitų klausėsi baltistikos studijų programos magistrantai.

Pirmojoje paskaitoje Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė kalbėjo apie M. Mažvydo „Katekizmą“, D. Kleino pirmąją lietuvių kalbos gramatiką „Grammatica Litvanica“ ir K. Sirvydo žodynus. Aptariant šiuos leidinius didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į tai, ką galima pasakyti iš tose knygose vartojamos lietuvių kalbos, kokia to meto lietuvių kalba ir kokią įtaką šie kūriniai padarė tolesnei lietuvių kalbos raidai. Paskaitų ciklas „Žmogus, kalba ir erdvė“ (I, II) buvo skirtas aptarti vietos raiškai lietuvių kalboje deiktiniais žodžiais: rodomaisiais įvardžiais, deiktiniais prieveiksmiais ir deiktinėmis morfemomis. Per susitikimus plačiai diskutuota, kaip aplinka lemia žmogaus kalbinius pasirinkimus, kodėl pasirinkimai keičiasi nors referuojama į tuos pačius tikrovės objektus ir kt.

Paskaitų ciklo „Sinchroninė ir diachroninė lietuvių kalbos leksikografija“ tikslas buvo aptarti žodynų istoriją konkrečiais pavyzdžiais parodant žodynų tarpusavio ryšius ir santykį su šaltiniais, rankraštinių žodynų tradiciją tiek Prūsų Lietuvoje XVIII a., tiek XIX a. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Atsižvelgiama ir į žodynų tipus: dvikalbių ir trikalbių žodynų specifiką, pirmąjį istoriniu laikomą žodyną, J. Pabrėžos botanikos terminų žodyną, bandymus remtis šnekamąja lietuvių kalba ir tarmėmis bei aiškinamųjų žodynų pradžią. Aptarti senųjų raštų leksikos, skolinių tyrimai, parodytos duomenų bazių paieškos galimybės. Atskirai aptarti ir dabartinių žodynų tipai, jų žodyno straipsnių struktūra, leksikografijos terminija, apibrėžčių tipai. Didžiausias dėmesys skirtas mokomiesiems aiškinamiesiems žodynams.

 IMG-5493(1)  IMG-5591(1)

Docentės dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė

Nuotraukų autorės: Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė

 

Daugiau

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijos  vyks 2022 vasario 1 – gegužės 30 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama po 570 EUR stipendija.

Registracija į studijas vyksta iki š. m. gruodžio 10 d.

Užpildytas registracijos anketas prašome siųsti Linai Blauzdavičiūtei el. pašto adresu: lina.blauzdaviciute@flf.vu.lt.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

Tarptautinė mokslinė konferencija

2022 m. vasario 22-23 dienomis įvyks tarptautinė mokslinė konferencija skirta akademiko Janio Endzelyno 149-ojo gimtadienio progai.

Daugiau informacijos žr.: http://lavi.lu.lv/konferences/.

Puslapis 1 iš 75> >>