Naujienos

Dr. Auksės Noreikaitės iš Vytauto Didžiojo universiteto vizitas Daugpilio universitete

2023-05-12

2023 m. balandžio 22–29 dienomis Daugpilio universiteto Lituanistikos centre lankėsi VDU HMF Letonikos centro darbuotoja dr. Auksė Noreikaitė. Vizito metu ji skaitė paskaitas filologijos ir istorijos studijų programų studentams apie Lietuvos ir Latvijos paribyje vykstančius etninius procesus. Studentai buvo supažindinti su Lietuvos ir Latvijos paribio sociokultūrinės erdvės specifika, etninio tapatumo problemomis. Plačiau buvo pristatyti Lietuvos ir Latvijos pasienio gyventojų išskiriami etninio tapatumo riboženkliai ir jų tyrimo metodologija. Vizituojančios dėstytojos tema sudomino ne tik Daugpilio humanitarų bendruomenę – tarp klausytojų buvo ir kitų universiteto padalinių atstovų, kuriems rūpėjo geriau pažinti savo lietuviškas šaknis.

Apie tyrimus Lietuvos ir Latvijos pasienyje diskutuota su Daugpilio universiteto Lituanistikos centro vadove ir Latvių kalbos katedros vedėja prof. dr. Vilma Šaudinia, kuri jau daug metų tiria šio paribio lingvistinius procesus. Taip pat vyko diskusija su Daugpilio universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojais, kuriems pasienis yra ne tik svarbi tyrimų dalis, bet jie patys yra paribio gyventojai, turintys įdomių asmeninių istorijų, kuriomis mielai pasidalino.

Daugpilis – Lietuvos ir Baltarusijos pasienio miestas, o čia veikiančiame universitete gilios paribių tyrimų tradicijos. Bendradarbiavimas su šio universiteto įvairių mokslo sričių profesionalais ypač reikšmingas baltistikos plėtrai – lyginamiesiems baltų tautų kalbų ir kultūros tyrimams.

2.

Projekto dėstytoja dr. A. Noreikaitė ir Daugpilio universiteto Lituanistikos centro vadovė dr. philol. prof. Vilma Šaudinia

Nuotraukų autorės Ingrida Kupšanė (Ingrīda Kupšāne) ir Vita Mendrikė (Vita Mendriķe)

 

6

A. Noreikaitė su Daugpilio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojais Lituanistikos centro patalpose

Šis vizitas buvo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis.

esfa  ESFIVP-I-2  logosvietimo akademija


grįžti