Naujienos

DR. HALINOS BERESNEVIČIŪTĖS NOSALOVOS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Birželio 11-18 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos instituto dėstytoja dr. Halina Beresnevičiūtė-Nosalova. Vizito metu ji rinko literatūrą Baltijos regiono ir ypač Lietuvos istorijos kursams atnaujinti, taip pat rengiamoms publikacijoms iš Lietuvos XIX a. socialinės istorijos bei Čekijos ir Lietuvos kultūros santykių srities. Susipažinusi ir įsigijusi naujausios literatūros, ji taip pat tyrinėjo retus spaudinius bei senąją periodiką. Vytauto Didžiojo universitete buvo surengti susitikimai su Istorijos katedros dėstytojais bei mokslo darbuotojais – prof. Egidijumi Aleksandravičiumi bei dr. Daiva Dapkute. Diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtojimą, glaudesnį Brno Masaryko universiteto Baltistikos centro bei Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimą mokslo tyrimų bei studijų srityse.

be1

Dr. Halina Beresnevičiūtė-Nosalova Vytauto Didžiojo universitete

Nuotraukos iš H. Beresnevičiūtės-Nosalovos asmeninio archyvo

 

Daugiau

LIEPOJOS UNIVERSITETO LEKTORĖ STAŽAVOSI VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Liepojos Universiteto Humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektorė, bakalauro studijų programos „Baltų filologija, kultūra ir komunikacija“ direktorė mgr. Sandra Okuneva birželio 3–7 d. stažavosi Vytauto Didžiojo Universitete Kaune. Tai buvo savotiškas atsakomasis vizitas po to, kai gegužės viduryje Liepojos Universitete paskaitas skaitė VDU dėstytoja dr. Kristina Vaisvalavičienė.

Vizito metu S. Okuneva susipažino su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto studijų programomis ir tyrimų kryptimis. Anot šiuo metu disertaciją rašančios viešnios, ypač prasmingas darbas buvęs VDU bibliotekoje, renkant moksliniam darbui reikalingą medžiagą ir išbandant bibliotekos skaityklų galimybes, suteikiančias studijoms ir tyrimams palankią aplinką bei komfortiškas darbo sąlygas. Su svarbiausiomis VDU Letonikos centro darbo sritimis (lyginamieji ir tarpdisciplininiai Baltijos studijų tyrimai, mokslinės konferencijos ir seminarai, Latvijos kultūros populiarinimo renginiai, mokslinių, metodinių ir mokomųjų leidinių rengimas ir leidyba ir kt.), taip pat su Letonikos skaitykla bei bendradarbiavimo partneriais supažindino VDU HMF Letonikos centro darbuotojos: vyriausioji koordinatorė dr. Kristina Vaisvalavičienė ir etnologė dr. Auksė Noreikaitė.

S. Okuneva, komentuodama stažuotės rezultatus, reiškė padėką kolegoms iš Lietuvos už malonų priėmimą, supažindinimą su universitetu ir Kauno miestu, taip pat už projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ suteiktą finansinę paramą stažuotei. Anot S. Okunevos, profesionalus ir neformalus bendravimas ne tik sustiprina mūsų aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, bet ir praturtina Liepojos universiteto studijų turinį, šįsyk – humanitarinių mokslų srityje.

  ok2

Susitikimas su VDU Letonikos centro vadove Kristina Vaisvalavičiene

Nuotraukos iš S. Okunevos asmeninio archyvo

Daugiau

TEREZOS KABELAČOVOS IŠ BRNO MASARYKO UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 21-27 d. Vilniaus universitete stažavosi Brno Masaryko universiteto Bendrosios kalbotyros ir baltistikos instituto mokslininkė Tereza Kabelačova. Vizito metu ji dirbo VU Centrinėje bibliotekoje, rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams kursams ir moksliniams tyrimams, susipažino su naujausia literatūra. Susitikimuose su VU kolegomis diskutavo apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, bendradarbiavimą baltistikos srityje ir bendras konferencijas.

 

Daugiau

LINOS PESTAL IŠ VIENOS UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 17-23 d. Vilniaus universitete lankėsi Vienos universiteto Filologijos ir kultūros mokslų fakulteto Europos ir lyginamųjų kalbų ir literatūros mokslų instituto Skandinavistikos fakulteto Lietuvių kalbos skyriaus dėstytoja Lina Pestal. Vizito metu Lina Pestal dirbo VU ir Martyno Mažvydo bibliotekose, dalyvavo įvairiuose renginiuose – Lietuvos ir Ukrainos poezijos ir muzikos vakare, Majamio universiteto profesorės dr. Neringos Klumbytės paskaitose. Dėstytoja susitiko su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojais ir tyrėjais – dr. Rimantu Astrausku, Virginija Stumbriene, dr. Gina Holvoet, taip pat bendradarbiavimo klausimus aptarė su A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktoriumi Antanu Verbicku ir kuratoriumi Tautvydu Kontrinavičiumi.

pestal

Lina Pestal Vilniaus universitete

Nuotraukos iš asmeninio L. Pestal archyvo

Daugiau

DOC. DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS STAŽUOTĖ BRNO MASARYKO UNIVERSITETE

2023 m. balandžio 30-gegužės 7 d. Baltistikos katedros docentas dr. Vytautas Rinkevičius stažavosi Bendrosios kalbotyros ir baltistikos institute Brno Masaryko universitete, kur skaitė paskaitas studentams. Per paskaitas doc. dr. Vytautas Rinkevičius supažindino studentus su Prūsijos ir prūsų kalbos istorija, pagrindiniais žinomais ir naujai atrastais prūsų kalbos paminklais, tarmėmis, svarbiausiomis gramatikos ypatybėmis, santykiu su kitomis baltų ir slavų kalbomis, šiuolaikinėmis kalbos atgaivinimo idėjomis. Taip pat nagrinėjo prūsų kalbos kirčiavimo sistemos rekonstrukciją, aptarė prozodinių elementų žymėjimą tekstuose ir kitas problemas, pristatė naujausius mokslinius tyrimus.

Daugiau

DR. GINOS HOLVOET IR DR. BIRUTĖS SPRAUNIENĖS STAŽUOTĖ STOKHOLMO UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 14-21 d. dr. Gina Holvoet ir dr. Birutė Spraunienė lankėsi Stokholmo universitete, kur dalyvavo susitikimuose su Slavų ir baltų kalbų, suomių, olandų ir vokiečių instituto Baltų kalbų skyriaus kolegomis. Per susitikimus buvo kalbėta apie baltistikos studijų Stokholmo universitete organizavimą, bendradarbiavimo su Lietuva perspektyvas. Stokholmo universitete dėstytojos skaitė paskaitas apie lietuvių kalbos veiksmažodžio gramatines kategorijas (laiko ir rūšies gramemas), pristatė naujos lietuvių kalbos gramatikos projektą bei Biblijos vertimų į tautines kalbas (lietuvių, lenkų, vokiečių, skandinavų kalbas) istoriją, kalbėjo apie Biblijos vertimo metodus, atskirų konfesijų vertimų skirtumus.

Tyrėjoms buvo labai naudingas susitikimas su Švedų kalbos instituto padalinio, kuruojančio švedų kalbos ir kultūros sklaidą užsienio šalyse vadove Charlotta Johansson. Su ja buvo aptarta nedidelių tautų kultūros ir kalbos sklaidos pasaulyje specifika, jos svarba. Taip pat buvo užmegzti ryšiai su Suomijoje veikiančia tarptautine organizacija, vienijančia mažų šalių pastangas skleisti savo kalbas ir kultūras užsienyje, buvo sutarta dėl Vilniaus universiteto įsitraukimo į šios asociacijos veiklą.

gina gina1

Dr. Gina Holvoet ir dr. Birutė Spraunienė Stokholmo universitete

Nuotraukos iš G. Holvoet asmeninio archyvo

Daugiau

VARŠUVOS UNIVERSITETO STUDENTO ANDŽĖJAUS ŽAKO STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 14-21 d. Varšuvos universiteto studentas Andžėjus Žakas stažavosi Vilniaus universitete. Per stažuotę jis domėjosi akustinės fonetikos tyrimais, apie kuriuos diskutavo su dr. Evaldu Švageriu. Per susitikimus buvo aptarta baltų ir slavų kalbų kirčio fonetinė samprata ir jo tyrimų metodologija, sukurtas bendradarbiavimo planas, apimantis prozodijos reiškinių tyrimą. Andžėjus Žakas taip pat dalyvavo ir kalbotyros doktorantų seminare apie indoeuropiečių kalbų sintaksę.

Daugiau

PROF. HABIL. DR. INESOS SZULSKOS VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 24-30 d. Vilniaus universitete stažavosi Varšuvos universiteto Baltistikos skyriaus prof. habil. dr. Inesa Szulska. Vizito metu prof. habil. dr. Inesa Szulska dirbo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje bei Lietuvos valstybės istorijos archyvo mikrofilmų skaitykloje. Mokslininkė lankėsi parodoje „Felicijos Bortkevičienės epistolinis palikimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“ ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Prof. habil. dr. Inesa Szulska taip pat susitiko su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų bendradarbiavimo skatinimas“ vadove dr. G. Holvoet ir Vilniaus universiteto Polonistikos centro mokslo darbuotoja dr. I. Fedorovič. Tyrėja tolesnių bendrų mokslinių darbų klausimus aptarė su LLTI vyr. mokslo darbuotoja dr. V. Šeina-Vasiliauskiene, su kultūrologu prof. dr. A. Andrijausku kalbėjo apie naujausias jo išleistas knygas. Prof. habil. dr. Inesa Szulska gegužės 29-30 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“, vykusioje Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, kur skaitė pranešimą „Vilniaus ir Rygos vaizdiniai M. Jalowieckio atsiminimuose „Na skraju Imperium“ („Imperijos pakraštyje“).

Len_G1

Prof. habil. dr. Inesa Szulska ir dr. G. Holvoet

Nuotraukos iš G. Holvoet asmeninio archyvo

Daugiau

PROF. HABIL. DR. PIETRO DINIO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 28-birželio 3 d. Vilniaus universitete stažavosi Pizos universiteto Baltistikos centro vadovas prof. habil. dr. Pietras Dinis. Mokslininkas Vilniaus universiteto bibliotekoje rinko medžiagą būsimiems tyrimams, įvairiomis temomis konsultavosi su VU baltistais ir lituanistais. Prof. habil. dr. Pietras Dinis susitiko ir su Italų kultūros instituto Vilniuje direktoriumi bei su VU Italų kalbotyros ir literatūros katedros mokslininkais, dalyvavo žurnalo „Archivum Lithuanicum“ redakcinės kolegijos susirinkime.

Archivum Lithuanicum

Žurnalo „Archivum Lithuanicum“ redakcinė kolegija

Nuotraukos iš asmeninio G. Holvoet Archyvo

 

Daugiau

DR. ERNESTOS KAZAKĖNAITĖS VIZITAS FRANKFURTE

2023 m. birželio 5–11 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros asistentė dr. Ernesta Kazakėnaitė lankėsi Frankfurto prie Maino Johano Volfgango Gėtės universitete. Dr. E. Kazakėnaitė vizito metu bendravo su universiteto dėstytojais ir studentais, skaitė paskaitas senosios baltų raštijos tema bei aptarė tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas. Lankydamasi Frakfurte ji peržvelgė bibliotekų fondus ir dalyvavo tuo metu universitete vykusioje konferencijoje Language, society & identity in diverse ethnolinguistic contexts (https://sprache-identitaet.uni-frankfurt.de/en/conference/).

ernesta

Dr. Ernesta Kazakėnaitė Frankfurto prie Maino Johano Volfgango Gėtės universitete

Nuotraukos iš asmeninio Ernestos Kazakėnaitės archyvo

Daugiau

<< <Puslapis 2 iš 86> >>