Naujienos

PROF. DR. DALIOS SATKAUSKYTĖS IR DR. GINOS HOLVOET VIZITAS ILINOJAUS IR VAŠINGTONO UNIVERSITETUOSE

2023 m. balandžio 11-25 d. Ilinojaus universitete Čikagoje ir Vašingtono universitete Siatle viešėjo ir paskaitas skaitė Vilniaus universiteto profesorė dr. Dalia Satkauskytė ir mokslo darbuotoja dr. Gina Holvoet.  Vizito metu jos susitiko su studentais ir pristatė jiems savo mokslinius tyrimus, skaitė paskaitas apie tai, kuo lietuvių literatūra gali būti įdomi amerikiečių skaitytojui, apie Šventojo rašto vertimus į tautines kalbas ir jų filologinę analizę. Čikagoje tyrėjos taip pat susitiko su lietuvių bendruomenės atstovais, dalyvavo bendruomenės renginiuose, o Siatle dalyvavo tuo metu vykusioje REECAS (The Ellison Center for Russian, East European and Central Asian Sudies) organizuotoje 29-oje metinėje Šiaurės Vakarų konferencijoje, taip pat lankėsi ukrainiečių klube. Susitikimuose su baltistikos centrų vadovais buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

ikaga4  

Prof. dr. Dalia Satkauskytė ir  dr. Gina Holvoet Ilinojaus universitete Čikagoje

Nuotraukos iš Ginos Holvoet asmeninio archyvo

 

Daugiau

Dr. Auksės Noreikaitės iš Vytauto Didžiojo universiteto vizitas Daugpilio universitete

2023 m. balandžio 22–29 dienomis Daugpilio universiteto Lituanistikos centre lankėsi VDU HMF Letonikos centro darbuotoja dr. Auksė Noreikaitė. Vizito metu ji skaitė paskaitas filologijos ir istorijos studijų programų studentams apie Lietuvos ir Latvijos paribyje vykstančius etninius procesus. Studentai buvo supažindinti su Lietuvos ir Latvijos paribio sociokultūrinės erdvės specifika, etninio tapatumo problemomis. Plačiau buvo pristatyti Lietuvos ir Latvijos pasienio gyventojų išskiriami etninio tapatumo riboženkliai ir jų tyrimo metodologija. Vizituojančios dėstytojos tema sudomino ne tik Daugpilio humanitarų bendruomenę – tarp klausytojų buvo ir kitų universiteto padalinių atstovų, kuriems rūpėjo geriau pažinti savo lietuviškas šaknis.

Apie tyrimus Lietuvos ir Latvijos pasienyje diskutuota su Daugpilio universiteto Lituanistikos centro vadove ir Latvių kalbos katedros vedėja prof. dr. Vilma Šaudinia, kuri jau daug metų tiria šio paribio lingvistinius procesus. Taip pat vyko diskusija su Daugpilio universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojais, kuriems pasienis yra ne tik svarbi tyrimų dalis, bet jie patys yra paribio gyventojai, turintys įdomių asmeninių istorijų, kuriomis mielai pasidalino.

Daugpilis – Lietuvos ir Baltarusijos pasienio miestas, o čia veikiančiame universitete gilios paribių tyrimų tradicijos. Bendradarbiavimas su šio universiteto įvairių mokslo sričių profesionalais ypač reikšmingas baltistikos plėtrai – lyginamiesiems baltų tautų kalbų ir kultūros tyrimams.

2.

Projekto dėstytoja dr. A. Noreikaitė ir Daugpilio universiteto Lituanistikos centro vadovė dr. philol. prof. Vilma Šaudinia

Nuotraukų autorės Ingrida Kupšanė (Ingrīda Kupšāne) ir Vita Mendrikė (Vita Mendriķe)

 

Daugiau

JORIO KAZLAUSKO VIZITAS MASARYKO UNIVERSITETE

Balandžio 23–30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros doktorantas Joris Kazlauskas lankėsi Masaryko universitete, Brno mieste, Čekijoje. Menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto studentams ir darbuotojams svečias skaitė paskaitas apie asmenvardžių (vardų ir pavardžių) tendencijas Lietuvoje, dažniausiai rašytinėje lietuvių kalboje vartojamus žodžius, lietuvių kalbos tarmes. Be to, pristatytas lietuvių studentų vartojamas žargonas. Taip pat diskutuota ir apie vyriškąją bei moteriškąją kalbą: kokias pokalbio strategijas taiko vyrai ir moterys, kas lemia vienokių ar kitokių strategijų pasirinkimą, kuo skiriasi vyrų ir moterų autobiografiniai pasakojimai, kaip per posėdžius kalba Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir narės, kodėl moterys, kalbėdamos apie save, kai kada vartoja vyriškąją gramatinę giminę, kokiomis temomis tėvai kalbasi su berniukais, o kokiomis su mergaitėmis, kuo skiriasi pačių berniukų ir mergaičių kalbos bruožai, kokias strategijas vyrai ir moterys taiko ginčydamiesi, paanalizuoti keli buitiniai ginčai, taip pat supažindinta, kuo skiriasi vaikinų ir merginų emocijų raiška Feisbuko įrašuose.

joris1 joris2

Doktorantas Joris Kazlauskas lankėsi Masaryko universitete

Nuotraukos Vaido Šeferio

Daugiau

LLTI DARBUOTOJO POVILO KRIKŠČIŪNO VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

Balandžio 19–28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas Povilas Krikščiūnas lankėsi Varšuvos universitete. Baltistikos studijų studentams ir dėstytojams jis perskaitė paskaitų ciklą „Lietuvos krepšinio bendruomenė – moderniojo folkloro kūrėja?“, kuriose supažindino su interneto folkloru, internetine krepšinio aistruolių kūryba. Klausytojai buvo supažindinti su įvairiais požiūriais į tradicinį ir šiuolaikinį folklorą, kalbėta apie tradicinio verbalinio folkloro, vaizduojamojo ir taikomojo meno kūrinių transformacijas modernioje multimedijinėje kūryboje. Teiginiams iliustruoti buvo pasitelkti pavyzdžiai iš lektoriaus asmeninių kolekcijų ir lietuviškų interneto svetainių. Antroje paskaitoje į Lietuvos krepšinio aistruolių bendruomenę pažvelgta kaip į vieną didžiausių Lietuvos subkultūrinių grupių, turinčią savitą atributiką, elgsenos kodą ir ritualus. Sporto renginiuose susitinkanti publika taip pat aktyviai bendrauja internetu, dalindamasi tekstiniais ir multimedijiniais komentarais. Juose ryškiai atsispindi sporto visuomenei ypač būdingos savo-svetimo opozicijos. Šį kartą dėmesys telktas į komentaruose itin ryškias humoristines intonacijas. Per paskaitas buvo remtasi medžiaga, į specializuotas krepšinio svetaines įkelta 2011–2018 metais. Po paskaitų klausytojai aktyviai dalinosi pastebėjimais apie galimai folklorėjančius gatvės gyvenimo fenomenus, sportinio gyvenimo atgarsius reklamose ir buityje. Panašu, kad taip ir patys tyrėjai nejučia gali tapti subkultūros kūrėjais...

01 02 05

Povilas Krikščiūnas lankėsi Varšuvos universitete

Nuotraukos - Joanos Tabor

Daugiau

VDU DĖSTYTOJO DR. MANTO ANTANO DAVIDAVIČIAUS VIZITAS PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE

Balandžio 23-30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros lektorius Mantas Antanas Davidavičius lankėsi Prahoje, kur Karolio universitete Slavistikos ir Rytų Europos studijų katedros Baltistikos centro studentams skaitė paskaitas apie lietuvių tradicinio santykio su gamtine aplinka kaitą modernybėje, filosofijos vaidmenį šiuose pokyčiuose ir minėto santykio atspindžius literatūroje. Per simbolinio ir loginio mąstymo tipų skirtį buvo analizuoti padavimo apie lokių Lietuvos giriose užaugintą berniuką pokyčiai, studentams atskleista, kokį vaidmenį šioje mitinio mąstymo transformacijoje suvaidino to meto Lietuvos filosofija.

david david2

Mantas Antanas Davidavičius pasakoja apie lietuviškos aplinkosauginės minties raidą

Nuotraukos Gedos Montvilaitės

Daugiau

DR. JOANNOS TABOR VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Balandžio 15–23 d. Vilniaus universitete lankėsi dr. Joanna Tabor, Varšuvos universiteto Baltistikos skyriaus dėstytoja. Vizito metu dr. Tabor dirbo bibliotekose, rinkdama medžiagą ruošiamam moksliniam straipsniui, bei konsultavosi literatūros klausimais su tyrėjais iš Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Dr. Tabor taip pat dalyvavo parodos, skirtos Ričardo Gavelio romanui „Vilniaus pokeris“, atidaryme MO muziejuje, aplankė parodą „Etnografinis opartas: tekstilės tradicija“ Kazio Varnelio muziejuje bei pažiūrėjo du spektaklius: „Dėdės ir dėdienės“, sukurtą pagal Juozo Tumo Vaižganto kūrinį, ir „Lietuviškoji Nora“, pastatytą aktorės Monikos Mironaitės biografijos motyvais.

Joana Vilniuje

Dr. Joanna Tabor Vilniuje

Nuotrauka iš asmeninio J. Tabor archyvo

Daugiau

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų vizitas Tokijo užsienio studijų universitete

2023 m. balandžio 11-23 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojos dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, doc. dr. Laima Anglickienė ir dr. Giedrė Barkauskaitė lankėsi Tokijo užsienio studijų universitete.

Vizito metu skaitytos paskaitos studentams lietuvių etninės kultūros temomis: „Tradicinė lietuvių mityba“, „Kalendoriniai lietuvių papročiai“. Daugiau dėmesio buvo skirta ką tik lietuvių atšvęstai šv. Velykų šventei, studentai susidomėję klausėsi pasakojimų apie skirtingus kiaušinių marginimo būdus bei žaidimus su margučiais, žiūrėjo vaizdo filmą šia tematika. Viešnios dalyvavo pradedančiųjų grupės lietuvių kalbos paskaitose, kur studentai dirbo mažomis grupėmis, jie buvo mokomi lietuvių fonetikos ir taisyklingos tarties. Su lietuvių kalbos ir kultūros dėstytoja dr. Eiko Sakurai ir tarptautinių ryšių koordinatore dr. Yumiko Tatsumi kalbėtasi apie glaudesnį Tokijo užsienio studijų ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje, apie studijų plėtojimą.

Balandžio 16 d. dėstytojos lankėsi Lietuvos ambasadoje Japonijoje. Tą dieną čia rinkosi Japonijos lietuvių bendruomenė. Bendruomenės nariams buvo papasakota apie Atvelykio šventę, žaisti bendri žaidimai. Lietuvių bendruomenės vaikams buvo surengtas gražiausių margučių konkursas, margučių ridenimo, nešimo, mėtymo ir kitos varžybos, padedančios nepamiršti lietuviškų tradicijų ir mažuosius bendruomenės narius skatinančios susipažinti ir bendrauti lietuvių kalba.

1  Paskaitoje

VDU dėstytojos su Tokijo užsienio studijų universiteto dėstytojomis Eiko Sakurai ir Yumiko Tatsumi

Nuotraukos J. Macijauskaitės-Bondos, G. Barkauskaitės ir L. Anglickienės

Daugiau

Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Lauros Kamandulytės-Merfeldienės vizitas Varšuvos universitete

VDU Lituanistikos katedros docentė dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė balandžio 10-17 d. lankėsi Varšuvos universitete Polonistikos fakultete ir studentams, studijuojantiems baltistiką, skaitė paskaitas Lietuvių kalbos tekstynai ir jų naudojimas ir Deminutyvai sakytinėje lietuvių kalboje.

Paskaitų metu studentai buvo supažindinti su skaitmeniniais ištekliais, naudingais lietuvių kalbos mokymosi tikslams. Studentams pademonstruoti Mokomasis lietuvių kalbos tekstynas, Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas, Besimokančiųjų tekstynas, supažindinta su paieškos galimybėmis, aptarti gautų paieškos rezultatų panaudojimo praktinėje mokymosi veikloje pavyzdžiai. Studentams taip pat pristatytas tarties įrankis ir kirčiuoklė. Studentai pastebėjo, kad šie skaitmeniniai ištekliai ir priemonės bus naudingi ne tik tobulinant lietuvių kalbą, bet ir atliekant mokslinius tyrimus, rengiant baigiamuosius darbus, susijusius su lietuvių kalbos žodynu arba gramatika.

Studentams buvo pristatyti deminutyvų vartosenos sakytinėje kalboje tyrimai, aptarta semantinė ir pragmatinė deminutyvų vartosena, iliustruojama pavyzdžiais iš vaikams skirtos kalbos, gyvūnams skirtos kalbos, suaugusiųjų kalbos. Studentus nustebino gausi deminutyvų vartosena, susijusi ne vien su draugiška aplinka, bet ir su formaliais kalbančiųjų santykiais. Lyginant lietuvių ir lenkų kalbas, buvo ieškoma deminutyvų vartosenos panašumų ir skirtumų. Paskaitos metu kilo daug diskusijų, sulaukta daug klausimų.

Vizito metu vyko susitikimai su Varšuvos universiteto Baltistikos katedros mokslininkais ir dėstytojais. Susitikime su prof. Danuta Roszko diskutuota apie lenkų ir lietuvių kalbų skaitmeninius išteklius, dalytasi jų kaupimo patirtimi. Kartu su dr. Joanna Tabor-Książyk ir Zofija Mitan diskutuota apie baltistikos studijas Lenkijoje ir Lietuvoje, kalbėtasi apie šioms studijoms skirtų programų vykdymo ypatumus, iššūkius ir perspektyvas, bendradarbiavimo, studentų ir dėstytojų mobilumo galimybes.

f  v1

Kartu su prof. Danuta Roszko ir studentais

Nuotraukos L. Kamandulytės-Merfeldienės

 

Daugiau

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSUS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE, KAUNE

Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvių kultūros atradimai. Birželio 4–15 d. dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai vyks Vytauto Didžiojo universitete, Kaune.

Daugiau informacijos žr. Vykstanti registracija.

Academia Grammaticorum Salensis Vigesima

Liepos 23-29 dienomis Salose, Rokiškio rajone, organizuojama dvidešimtoji Salų kalbotyros vasaros mokykla Academia Grammaticorum Salensis Vigesima. Šių metų mokyklos paskaitų ir pranešimų temos bus siejamos daugiausia su baltų kalbomis ir jų tyrimo problemomis.

Mokykla organizuojama pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“. Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovams padengiamos kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos. Kitiems dalyviams dalyvio mokestis – 120 Eur ir 100 Eur (asociacijos „Academia Salensis“ nariams, doktorantams ir studentams).

Daugiau

<< <Puslapis 2 iš 83> >>