Elektroniniai žurnalai

Acta Baltistico-Slavica
Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto leidinys, skirtas baltų ir slavų kalbų, kultūrų ir politikos problemoms
Acta Historica Universitatis Klaipedensis
Tarptautinė dukart per metus publikuojama recenzuojamų mokslo darbų serija, leidžiama Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Serijoje spausdinami teminiai straipsnių rinkiniai, apimantys Rytų Prūsijos ir Lietuvos istoriją Baltijos jūros regiono kontekste.
Acta humanitarica universitatis Saulensis
„Acta humanitarica universitatis Saulensis" – Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto tęstinis mokslo darbų leidinys, kuriame publikuojami darbai iš kalbotyros, literatūrologijos, istorijos, filosofijos, etnologijos ir kitų humanitarinių mokslų krypčių. Straipsniai spausdinami lietuvių, latvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis.
Archaeologia Baltica
Tarptautinė dukart per metus publikuojamų recenzuojamų mokslo straipsnių serija, leidžiama Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Žurnalas, leidžiamas anglų kalba, yra atviras visų sričių straipsniams Europos archeologijos tematika, ypač susijusiems su Baltijos jūros regiono archeologijos problematika.
Baltijos šalių studijų žurnalas
„Baltijos šalių studijų žurnalas“ (The Journal of Baltic Studies) yra recenzuojamas tarpdalykinis leidinys, skirtas skatinti daugiaaspekčius Baltijos jūros regiono tyrimus: politinio, socialinio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo, praeities ir dabarties. Pirmenybė teikiama originaliems bendrojo mokslinio intereso straipsniams.
Baltistica
Baltistica – tarptautinis baltų kalbotyros žurnalas, įsteigtas 1965 m. daugiausia Vilniaus universiteto profesoriaus Jono Kazlausko rūpesčiu. Jį rengia VU Baltistikos katedra, leidžia VU leidykla. Redaktorius: Bonifacas Stundžia (nuo 1996). Nuo 2011 m. visas žurnalo turinys prieinamas internete, o publikacijos priimamos elektroniniu būdu šioje svetainėje.
Baltu Filoloģija
Baltu filoloģija ir periodisks zinātnisku rakstu krājums par aktuāliem jautājumiem baltistikā. Iznāk vienu vai divas reizes gadā. Par tā izdošanu no 1991. gada rūpējas Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedra. Izdevuma redaktors ir profesors dr. habil. philol. Pēteris Vanags.
Colloquia
Colloquia yra recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas XX-XXI a. literatūros tyrimams,teorijos darbams bei tarpdalykinėms literatūros studijoms. Publikuojami straipsniai apie Lietuvos bei Rytų ir Vidurio Europos regiono literatūrą, taip pat trumpesni probleminiai tekstai, diskusijos, archyvinė medžiaga, interviu, recenzijos.
Darbai ir dienos
Darbai ir Dienos – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto leidinys, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio pirmtako humanitarinę linkmę ir numeraciją. Čia skelbiamos filosofijos, etnologijos, istorijos, filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), menų, komunikacijos ir informacijos krypčių studijos, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos.
Lietuvių kalba
Žurnalas „Lietuvių kalba“ pradėtas leisti 2007 metų sausio mėnesį. Tai periodinis kalbotyros leidinys, skirtas šiuolaikinėms lietuvių kalbotyros problemoms ir leidžiamas elektroniniu formatu. Žurnalą leidžia VU Lietuvių kalbos katedra, bendradarbiaudama su LKI Gramatikos skyriumi ir KU Lietuvių kalbos katedra.
Lietuvos istorijos metraštis
Lietuvos istorijos metraštis – Lietuvos istorijos instituto leidinys, leidžiamas 2 kartus per metus (iki 2000 m. – vieną kartą). Lietuvos istorijos metraštyje skelbiami Lietuvos istorikų darbai, istorijos šaltinių publikacijos, knygų recenzijos, aptariamos mokslinės konferencijos, etnologinės ir archeologinės ekspedicijos.
Lietuvos istorijos studijos
"Lietuvos istorijos studijos" yra Vilniaus universiteto istorikų leidžiamas periodinis leidinys. Jame skelbiami istorikų mokslininkų ir doktorantų naujausi praeities tyrinėjimai, publikuojami užmarštin nugrimzdę ir iš naujo surasti istorijos dokumentai, memuarai, ankstesniųjų epochų istorikų darbai. Leidinyje spausdinami ir užsienio istorikų mokslo darbai, tyrinėjantys lietuvių tautos praeitį, jos istorinę raidą. Anonsuojami bei recenzuojami Lietuvoje bei kitose šalyse pasirodę naujausi mūsų kra
Literatūra
Tai Vilniaus universiteto mokslo darbų žurnalas, publikuojantis lietuvių ir užsienio literatūros, taip pat literatūros teorijos tyrinėjimus. Literatūroje skelbiami mokslo straipsniai, archyvinė medžiaga, vertimai,recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos. Pagrindinės Literatūros kalbos yra lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų.
Lituanistica
Žurnale lietuvių ir anglų kalbomis skelbiami originalūs istorijos, archeologijos, kalbos, literatūros ir etnologijos moksliniai straipsniai, šaltinių publikacijos, leidinių recenzijos, anotacijos.
Res Humanitariae
Mokslinis periodinis leidinys skirtas humanitariniams mokslams. Jame spausdinami šių krypčių moksliniai straipsniai: filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), filosofijos, etnologijos, istorijos, teologijos, teatrologijos ir kt., taip pat recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos. Žurnalas iš kitų panašios tematikos periodinių leidinių išsiskiria regioniniu savitumu, straipsniais, skirtais Mažosios Liet
Respectus Philologicus
Leidžia Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas ir Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universitetas Kielcuose. Žurnalo redaktorių kolegija laikosi nuostatos, kad ir fundamentalūs humanitariniai tyrimai gali būti taikomojo pobūdžio, tuo labiau, kad svarbiausias šių tyrimų tikslas — paties žmogaus pažinimas. Šio tikslo neįmanoma pasiekti pavienėmis siauros krypties mokslininkų pastangomis, todėl kolegija kviečia žurnale bendradarbiauti įvairiausių humanitarinio mokslo krypčių moks
Senoji Lietuvos literatūra
Senoji Lietuvos literatūra ‒ mokslo periodinis leidinys, leidžiamas nuo 1992 m. LLTI dirbančių senosios raštijos tyrėjų bei jų kolegų kituose Lietuvos bei užsienio panašaus profilio tyrimų ir mokslo centruose. Leidinyje skelbiami senosios raštijos metodologinio, žanrinio ir istorinio pobūdžio tyrimai, šaltinių publikacijos bei komentuoti jų vertimai į lietuvių kalbą, mokslinės literatūros recenzijos bei anotacijos, reikšmingų savo srities artefaktų bei įvykių aprašai, kronikos ir kt.
Tautosakos darbai
"Tautosakos darbai" – recenzuojamas folkloristikos mokslo žurnalas. Leidinio periodiškumas – du kartus per metus. Leidinyje publikuojami mokslo straipsniai lietuvių, anglų, rusų, lenkų, vokiečių ir kitomis kalbomis, taip pat skelbiama archyvinė ir naujausia folkloro lauko tyrimų medžiaga, recenzijos ir kt. Leidinys skirtas akademinei bendruomenei ir visiems, besidomintiems liaudies tradicijomis, folkloru, šiuolaikine šios srities tyrimų būkle.
Teksto slėpiniai
,,Teksto slėpiniai” – VPU Lituanistikos fakulteto periodinis (kasmetinis) mokslinis leidinys, kuriame skelbiami literatūrologijos, literatūros estetikos bei kitų humanitarinių mokslo krypčių straipsniai, konferencijų pranešimai, studijos, recenzijos, veikalų apžvalgos literatūros kūrinių (tekstų) analizės teorijos, šiuolaikinių literatūros tyrimų metodų bei praktikos klausimais.
Žmogus ir žodis
Žurnalą „Žmogus ir žodis“ sudaro keturi sąsiuviniai: Didaktinė lingvistika, Literatūrologija, Svetimosios kalbos, Filosofija. Leidinys priskiriamas humanitarinių ir socialinių mokslų srities filologijos, filosofijos bei edukologijos krypčių mokslo darbams. Kiekvienas sąsiuvinis išleidžiamas kartą per metus. Straipsniai spausdinami lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir kt. kalbomis.